Uitgebrachte adviezen


28/03/2019

Skills Strategy van de OESO voor Vlaanderen

28/03/2019

Aanbevelingen voor het beleid en de financiering van gelijke onderwijskansen

Advies over de SONO-onderzoeksrapporten over de GOK-financiering van basis en secundair onderwijs

27/03/2019

Decreet buitenschoolse kinderopvang

Brief aan de ministers Crevits en Vandeurzen als reactie op het voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

21/03/2019

Programmaties duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs 2019-2020

21/03/2019

Aanvraag erkenning nieuw structuuronderdeel Freinetpedagogie

Advies over de aanvraag tot erkenning van een nieuw structuuronderdeel Freinetpedagogie voor de eerste graad A-stroom en de tweede graad aso

28/02/2019

Uitvoeringsbesluiten EVC en GKK

Advies over de uitvoeringsbesluiten bij de decreten over de erkenning van verworven competenties (EVC) en het geïntegreerd kwaliteitskader van beroepskwalificerende trajecten (GKK)

12/02/2019

Advies over Besluit van de Vlaamse Regering over duaal leren in buso OV3 en OV4

12/02/2019

Programmaties duaal leren gewoon secundair onderwijs 2019-2020

12/02/2019

Opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs - voordrachten januari 2019

17/01/2019

Memorandum voor de nieuwe Vlaamse Regering

Investeren met ambitie - Onderwijskansen voor iedereen

17/01/2019

Programmaties gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2019-2020

17/01/2019

Programmaties buitengewoon secundair onderwijs - schooljaar 2019-2020

16/01/2019

Programmaties buitengewoon basisonderwijs 2019-2020

20/12/2018

Advies over het actieplan 4.0 Werk maken van werk in Zorg en Welzijn

20/12/2018

Onderwijskwaliteit in breed perspectief

Advies over versterken van interne kwaliteitszorg en leerlingenevaluatie

20/12/2018

Welbevinden en preventie van pesten op school

13/12/2018

Brief over de verlenging van het tijdelijk project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

29/11/2018

Beleidsbrief Onderwijs 2018-2019

29/11/2018

Wijziging inschrijvingsrecht, ook voor buitengewoon onderwijs

Advies over het voorstel van decreet houdende wijzigingen van het decreet basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft

29/11/2018

Advies over de operationalisering van het begrip 'leerlingenpopulatie'

29/11/2018

Aanvragen bijkomende onderwijsbevoegdheid cvo - november 2018

20/11/2018

Tijd voor monitoring in de vrije ruimte van SONO 2019

Advies op eigen initiatief met voorstel voor de invulling van de vrije ruimte van SONO 2019

14/11/2018

Gevalideerde toetsen einde basisonderwijs: hefboom voor kwaliteit?

Advies over de randvoorwaarden voor gevalideerde toetsen als instrument voor interne kwaliteitszorg op schoolniveau

13/11/2018

Studentgecentreerde curricula

25/10/2018

Advies over onderwijsdecreet XXIX

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIX

25/10/2018

Advies over het programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2019

25/10/2018

Een nieuw kader voor inschrijvingsrecht voor basis- en secundair onderwijs

Advies over de conceptnota’s met de basisprincipes van het inschrijvingsrecht en een operationeel plan voor de invoering ervan in het basis- en secundair onderwijs

10/10/2018

Sterker Frans in het basisonderwijs

Advies naar aanleiding van de peiling Frans 2017

09/10/2018

Advies over de toelatingsproef arts/tandarts

09/10/2018

Advies over opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs