Uitgebrachte adviezen


23/09/2021

Naar een nieuw decreet leersteun

Advies over de conceptnota voor het decreet leersteun

22/09/2021

Wijzigingsdecreet buitenschoolse opvang en activiteiten

Advies over de bepalingen voor de overgang buitenschoolse opvang naar lokale besturen

07/09/2021

Duaal leren in het volwassenenonderwijs

Advies over het ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs

01/07/2021

Microcredentials in Europees perspectief

Advies voor de openbare raadpleging van de Europese Commissie ‘Microcredentials for lifelong learning and employability’

01/07/2021

Programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) - schooljaar 2021-2022

24/06/2021

Nieuw investeringsprogramma scholenbouw

Advies over het voorontwerp van decreet over de DBFM-Scholen van Vlaanderen

24/06/2021

Kennisvragen van het onderwijsveld

Thema’s en vragen voor onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO 2022)

17/06/2021

Afstuderen in coronatijd – Hernieuwd engagement voor werkplekleren en duaal leren

Gezamenlijke oproep Vlor-SERV

10/06/2021

Kwetsbaarheid aanpakken via weerbaar onderwijs

Advies over de visienota ‘Van kwetsbaar naar weerbaar – deel 1 – beter leren, beter voelen’

27/05/2021

Meer geld voor computers doet scholen niet automatisch digitale sprong maken

Gezamenlijke brief met de SERV over de digisprong

11/05/2021

Programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2021

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2021

11/05/2021

Bouwstenen voor een betaalbaar hoger onderwijs

Advies n.a.v. resultaten studiekostenmonitor hoger onderwijs

01/04/2021

Duurzame innovatie en professionalisering in arbeidsmarktgericht onderwijs

Advies naar aanleiding van InnoVET

31/03/2021

Vernieuwende projecten voor integratie kinderopvang en onderwijs

Advies over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby’s en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang

30/03/2021

Kiem voor een sterke relance van het volwassenenonderwijs

Advies over de visienota Edusprong  

30/03/2021

Aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid voor dko – voorjaar 2021

30/03/2021

Opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs – voorjaar 2021

30/03/2021

Voorwaarden voor een relance van het Vlaamse hoger onderwijs

Advies over de visienota ‘Voorsprongfonds hoger onderwijs’

30/03/2021

Bijkomende onderwijsbevoegdheid voor CVO – voorjaar 2021

11/03/2021

Aanvullende stagebonus voor leerwerkplekken

Advies over de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering over de start- en stagebonus - schooljaar 2020-2021

11/03/2021

Leerlingen screenen en certificeren op competenties in zorgopleidingen dbso

Advies over het minimumaantal uren alternerend werkplekleren in de lineaire dbso-opleidingen van de zorgberoepen – schooljaar 2021-2022

09/03/2021

Opvolging Bolognaproces over de Europese hogeronderwijsruimte

Advies over het Romecommuniqué en aandachtspunten voor Vlaanderen

09/03/2021

Drempels wegwerken voor het levenslang leren in het hoger onderwijs

Advies voor het Vlaams actieplan levenslang leren

11/02/2021

Toekomstvisie voor de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de visienota ‘Regionaal Technologisch Centrum. Streven naar optimalisering via structurele samenwerking met alle partners’

11/02/2021

Programmaties 2021-2022 van nichebasisopties in de eerste graad gewoon secundair onderwijs

11/02/2021

Programmaties 2021-2022 in de tweede graad gewoon secundair onderwijs

11/02/2021

Programmaties 2021-2022 in de derde graad gewoon secundair onderwijs

03/02/2021

Taalscreening bij kleuters

Kritische voorwaarden om de taalscreening in scholen te implementeren

28/01/2021

Wijziging Integratie- en inburgeringsdecreet

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie-en inburgeringsbeleid.

21/01/2021

Bezorgdheden over de omzetting van leren en werken naar duaal leren en aanloopfase

Advies bij de mededeling van de Vlaamse Regering ‘Van leren en werken naar duaal leren en aanloopfase: een veilige haven voor elke leerling'