Uitgebrachte adviezen


21/01/2021

Programmatie van duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs - schooljaar 2021-2022

21/01/2021

Programmatie van duaal leren in het gewoon secundair en in het deeltijds beroepssecundair onderwijs - schooljaar 2021-2022

21/01/2021

Voorwaarden voor kwaliteitsvolle proeven in onderwijs

Advies over het beleidsvoornemen om gevalideerde, gestandaardiseerde en genormeerde proeven in te voeren

21/01/2021

Onderwijsdecreet XXXI

Advies bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXI

21/01/2021

Voorwaarden voor succesvolle ICT-integratie in onderwijs

Advies over de visienota ‘Digisprong: van achterstand naar voorsprong’

21/01/2021

Bezorgdheden over de omzetting van leren en werken naar duaal leren en aanloopfase

Advies bij de mededeling van de Vlaamse Regering ‘Van leren en werken naar duaal leren en aanloopfase: een veilige haven voor elke leerling'

13/01/2021

Programmatieaanvragen buitengewoon basisonderwijs 2021-2022

12/01/2021

Screening regelgeving levenslang en levensbreed leren in het volwassenenonderwijs

Advies voor het Vlaams actieplan levenslang leren

17/12/2020

Onderwijsinternaten

Advies over de conceptnota ‘Onderwijsinternaten, een plaats binnen de samenleving’

17/12/2020

Naar een Europese Onderwijsruimte?

Advies over de Mededeling van de Europese Commissie

02/12/2020

Vlor herhaalt bezorgdheid over toekomst leren en werken

Brief aan minister Ben Weyts

26/11/2020

Voluit voor weerbaar onderwijs

Wat leren we uit de coronacrisis voor onderwijsbeleid?

17/11/2020

Reactie op de beleids-en begrotingstoelichting Onderwijs en Vorming 2021

Brief aan minister Weyts en de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement

10/11/2020

Bijkomende onderwijsbevoegdheid voor CVO - november 2020

10/11/2020

Opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs - november 2020

27/10/2020

Regeling van de leertijd

Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de leertijd

22/10/2020

Procedure Kunstkuur

Advies over de beoordeling van aanvragen voor lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs

22/10/2020

Themazetting OBPWO 2021

Advies over de themazetting voor Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2021

22/10/2020

Programmadecreet bij begrotingsopmaak 2021

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2021

16/10/2020

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs

Advies over de conceptnota ‘eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs’

06/10/2020

Hertekening inburgeringstraject: drempels wegwerken

Advies over de conceptnota Hertekening van het inburgeringstraject

01/10/2020

Vraag naar de registratie van kansengroepen in het hoger onderwijs

Brief aan minister Ben Weyts

24/09/2020

Meer kruisbestuiving tussen wegen naar een diploma secundair onderwijs

Advies over samenwerking tussen secundair onderwijs, tweedekansonderwijs en de Examencommissie secundair onderwijs om de kansen op een onderwijskwalificatie te verhogen.

24/09/2020

Onderwijsdoelen voor lerenden met specifieke noden

Advies met enkele principes om het onderwijs aan leerlingen met specifieke noden mee te nemen in de modernisering van de onderwijsdoelen.

09/09/2020

Het kwaliteitslabel kleuteropvang

Advies over het besluit over het kwaliteitslabel kleuteropvang

09/09/2020

Lokaal beleid en overgangsbepalingen buitenschoolse kinderopvang

Advies over het besluit over lokaal beleid en overgangsbepalingen

08/09/2020

Leercultuur in de volwasseneneducatie

Advies met voorstellen om de leercultuur in de volwasseneneducatie in Vlaanderen te verbeteren.

08/09/2020

Onderwijsbelastingseenheden van de hogescholen

Advies over de conceptnota 'Onderwijsbelastingseenheden van de hogescholen: evaluatie en groeipad in meerjarig perspectief'

01/09/2020

Ontwerp Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024

Brief aan minister Dalle als reactie op het ontwerp Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024

27/08/2020

Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen