Schooluitval: inzetten op preventie en versnippering tegengaanAdvies voor het nieuwe actieplan voor de preventie en aanpak van schooluitval

Ondanks een recente daling van het aantal vroegtijdige schoolverlaters, blijft het percentage jongeren dat het onderwijs ongekwalificeerd verlaat, nog steeds te hoog. De problematiek blijkt bovendien veel groter bij bepaalde doelgroepen. De Vlor vindt het dan ook een goede zaak dat de Vlaamse regering een nieuw actieplan wil opstellen tegen schooluitval. De raad werd gevraagd om proactief input te leveren bij dat actieplan.  

Preventie

Schooluitval moet eerst en vooral vermeden worden door een verbindend schoolklimaat waarin welbevinden, participatie en partnerschap centraal staan. Scholen moeten ook kunnen werken binnen een geïntegreerd zorgkader dat vertrekt van een brede aanpak met vroegdetectie, preventie en begeleiding en interventie op maat.

We pleiten voor structurele oplossingen opdat elke leerling een volwaardig en passend leertraject kan volgen. Op korte termijn liggen kansen in flexibele leertrajecten en versterkte samenwerking binnen onderwijs, maar op middellange termijn moeten de weeffouten in onze onderwijsstructuur fundamenteel onderzocht worden.

Versnippering tegengaan

Een tweede prioriteit is de aanpak van een groot knelpunt: de versnippering in initiatieven rond vroegtijdig schoolverlaten, waardoor veel tijd en middelen verloren gaan. De Vlor pleit voor een betere afstemming met de beleidsdomeinen Welzijn en Werk, waarbij Onderwijs een coördinerende rol opneemt. Daarnaast is ook nood aan een Vlaanderenbrede visie die coherentie bevordert, gekoppeld aan het verankeren van structurele initiatieven.

Monitoren, evalueren en ondersteunen

De Vlor pleit voor een evidence based beleid met een omvattende monitoring en evaluatie. Specifieke aandacht moet gaan naar de effecten van twee hervormingen: de modernisering van het secundair onderwijs en de inkanteling van leren en werken.

Tot slot wijst de Vlor op de nood aan ondersteuning, omkadering en professionalisering van leraren, zowel in het leerplichtonderwijs als in het volwassenenonderwijs.

Download hier het volledige advies (PDF, 459.95KB)