Aanvragen voor bijkomende programmatie in het dko - schooljaar 2022-2023

Sinds 1 september 2018 is de nieuwe regeling van kracht voor de toekenning van onderwijsbevoegdheid aan een academie deeltijds kunstonderwijs. Die bepaalt dat een schoolbestuur ten laatste op 1 maart bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) een aanvraag moet indienen. Die aanvragen gaan vervolgens ter advisering naar de Vlor.

Dit advies heeft betrekking op de aanvragen ingediend voor 1 maart 2022, met het oog op het schooljaar 2022-2023. De Vlor heeft 45 ontvankelijke aanvragen ter advisering ontvangen.

Besparingen

De Vlor vraagt om alle kwaliteitsvolle aanvragen te honoreren en goed te keuren. Vorig jaar keurde de overheid uiteindelijk heel wat aanvragen af, ondanks gunstige beoordelingen door de Vlor en AGODI/Onderwijsinspectie. De argumentatie was dat er voor heel wat afgekeurde aanvragen dat er geen financiële ruimte beschikbaar was. Door corona is het besparingspad van het deeltijds kunstonderwijs verstoord.

Effect van Kunstkuur hier en daar zichtbaar

De Vlor merkt op dat in aantal academies de Kunstkuur-projecten een dynamiek in gang hebben gezet die tot programmatieaanvragen leidt. Meer bepaald maken de Kunstkuur-projecten een leerbehoefte of leerlingenpotentieel zichtbaar dat daarvoor niet of minder zichtbaar was.

Bijkomende advies

Door een technisch probleem met de e-formulieren bij Agodi is één aanvraag onder de radar gebleven. Omdat die aanvraag tijdig werd ingediend en voldoet aan de voorwaarden van ontvankelijkheid, vroeg Agodi op 12 mei 2022 een bijkomende advies aan de Vlor. De raad adviseerde die bijkomende aanvraag gunstig op 18 mei 2022.

Verder verloop

De minister neemt voor 15 mei een beslissing op basis van de adviezen van de Vlor, de adviescommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van AGODI, het departement Onderwijs en Vorming en de Onderwijsinspectie) en, in voorkomend geval, het netoverschrijdend samenwerkingsforum deeltijds kunstonderwijs Brussel.