Strategische verkenningen

Een strategische verkenning wil een bepaald thema uitdiepen en er de verschillende dimensies van in kaart brengen. Een strategische verkenning is een rapport aan de Vlor en bevat geen standpunten die de raad als dusdanig binden. Uit een verkenning kan een advies ontstaan, maar dat is niet noodzakelijk zo. De posities die de verschillende geledingen innemen, komen pas in de eventuele adviesfase tot uiting.

Hoe komt een verkenning tot stand?

Een strategische verkenning verloopt in verschillende fases. Eerst schrijft een denkgroep met mensen uit de betrokken sector of sectoren een vraagstelling uit waarin hij het onderwerp in kaart brengt en afbakent. Die vraagstelling wordt voorgelegd aan deskundigen in het thema of deelaspecten ervan. Zij formuleren vanuit hun specialisatie een geschreven bijdrage over één of meer aspecten van de vraagstelling.

Tijdens een seminarie stellen de deskundigen hun bijdrage voor aan de leden van de denkgroep. De hele groep discussieert over de bijdrage van de deskundigen in functie van de vraagsteling. Nadien formuleren de deskundigen op basis van deze inbreng een artikel.

De denkgroep maakt een synthese van de bijdragen van de deskundigen en de discussies tijdens het seminarie. De artikelen van de deskundigen en een synthese van de denkgroep worden samen gepubliceerd in een boek. De synthese is een verslag aan de Algemene Raad van de Vlor met een samenvatting van de belangrijkste aspecten die tijdens de verkenning aan bod kwamen. Dit verslag vertolkt niet het standpunt van de Vlor en bindt evenmin de organisaties waartoe de leden van de denkgroep behoren.