Informatiebeheer

Verantwoordelijkheid

Deze website is een realisatie van de Vlaams Onderwijsraad. De communicatiedienst bewerkt de teksten voor publicatie. Contact: info@vlor.be

Op de site staan ook links naar andere websites van de Vlor-leden en naar sites van andere organisaties. Voor de inhoud van die sites zijn die organisaties verantwoordelijk.

Algemeen karakter van de informatie

De informatie die de Vlor op deze website aanbiedt, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Voor specifiek advies over Onderwijs en Vorming doe je beter een beroep op de daartoe bevoegde deskundigen. De informatiedienst 1700 kan je helpen om de bevoegde dienst of persoon te vinden binnen het ministerie of de overheid.

Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites biedt de site je enkel ter informatie aan. De Vlor beheert die andere websites niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit of volledigheid ervan.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Stelt u onjuistheden vast in de informatie op de website, dan stelt de Vlor het op prijs dat u die meldt aan info@vlor.be.

De Vlaamse Onderwijsraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de informatie op deze website, of van de externe websites waar deze site naar verwijst.

Tot slot kan de Vlor niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie door technische fouten of onderbrekingen.

Intellectuele eigendom

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat u de bron (vlor.be + link naar de specifieke webpagina) vermeldt, volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

U mag het logo van de Vlor niet kopiëren en gebruiken in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Vlor zelf (contact: info@vlor.be).

De Vlaamse Onderwijsraad behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.