Instroom en studie-efficiëntie in het hoger onderwijs: blijvende fundamentele bezorghedenBijkomend advies over het voorontwerp van decreet over instroom en studie-efficiëntie

Studenten doen er steeds langer over om een diploma hoger onderwijs te behalen en haken nog al te vaak onderweg af. Via een voorontwerp van decreet stelde de Vlaamse regering eind 2021 daarom enkele maatregelen voor om de instroom en de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs te optimaliseren.

De Vlor bracht daarover al een advies uit, waarin hij zich ook boog over de grote lijnen en principes onderliggend aan dat voorontwerp van decreet. Naderhand werd er echter nog een bijkomend artikel opgenomen in het voorontwerp van decreet. Dat bepaalt dat wanneer verloren leerkrediet wordt teruggegeven aan de student na een beslissing van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbelissingen, die studiepunten ook worden toegevoegd aan het jokerkrediet voor de studietoelage.

Afstemmen leer- en studietoelagekrediet: goede maatregel

De coronacrisis leerde dat studenten zich in bijzondere omstandigheden kunnen bevinden, waarbij ze geen (of een lagere) studietoelage ontvangen doordat hun jokerkrediet al volledig is opgebruikt en dat terwijl de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen besliste om hen verloren leerkrediet terug te geven. De Vlor vindt het goed dat het voorontwerp nu ook een regeling bevat om voor die bepaalde groep studenten het leer- en studietoelagekrediet op elkaar af te stemmen.

Blijvende fundamentele bezorgdheden over in- en doorstroom

Hoewel de Vlor de toevoeging van het nieuwe artikel steunt, vinden we het een gemiste kans dat onze fundamentele bezorgdheden bij het voorontwerp niet werden meegenomen: de bezorgdheden rond de onnodige uniformisering, de haalbaarheid van de timing, de onduidelijkheid van de onderliggende strategische doelen en beleidskeuzes, het drempelverhogend effect van de maatregelen, de financiële, personele en organisatorische implicaties, en de betrokkenheid van alle onderwijspartners. Daarom herhalen we in dit advies waarom ze voor de Vlor absoluut cruciaal blijven.

Wijzigingen die nieuwe vragen oproepen

Daarnaast roepen enkele wijzigingen in het voorontwerp van decreet nieuwe vragen op. Zo is er bepaald dat instellingen naast een remediëringsaanbod vooraf ook een extra-curriculair aanbod tijdens het academiejaar moeten voorzien. De Vlor wees al eerder op de voor- en  nadelen van die extra-curriculaire organisatie en vraagt om de inspanningen die instellingen hierrond leveren ook mee te nemen in hun financiering.

Verder wil de decreetgever de rechtsbescherming van studenten beperken. Studenten die het niet eens zijn met hun resultaat op de starttoets kunnen enkel beroep kunnen aantekenen bij een interne beroepsinstantie en niet meer verder bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Voor studenten die niet deelnemen aan een toets maar wel remediëring opgelegd krijgen, is er zelfs geen mogelijkheid voor beroep bij een interne instantie voorzien. De Vlor pleit voor gelijkwaardige en toegankelijke beroepsmogelijkheid voor beide groepen studenten.

Download hier het volledige advies (PDF, 410.57KB)