Welke thema's komen dit werkjaar aan bod in de Vlor?

In januari 2019 bracht de Vlor een memorandum uit voor de Vlaamse Regering. Daarin formuleerden de onderwijspartners volgende prioriteiten voor de investeringen op vlak van onderwijs:

  1. Brede, ambitieuze en kwaliteitsvolle vorming
  2. Voldoende onderwijscapaciteit en uitdagende leeromgevingen
  3. Levenslang en levensbreed leren
  4. Gelijke onderwijskansen tijdens de hele onderwijsloopbaan
  5. Inclusief onderwijs
  6. Onderwijsprofessionals
  7. Sterke en participatieve onderwijsinstellingen

Om al die ambities waar te maken, formuleerden we in ons memorandum ook een drie kritische voorwaarden:

  1. Financiering van onderwijs
  2. Samen onderwijsbeleid maken
  3. Partnerschappen met andere beleidsdomeinen

Rond die tien thema’s bouwt de Vlor zijn jaarlijks werkprogramma op. We leggen daarbij ook de link naar het Vlaamse Regeerakkoord, de Beleidsnota Onderwijs en de relanceplannen in het kader van ‘Vlaamse Veerkracht’.

Na afloop van dit werkjaar zal het jaarverslag een uitgebreid verslag brengen van de werking.

Meerjarenperspectief

In het werkjaar 2023-2024 zitten we in het laatste werkjaar van deze legislatuur. Bij de opmaak van het werkprogramma bekeken we dan ook op welke thema’s de Vlor wil (blijven) inzetten in de resterende beleidsperiode. Het zijn belangrijke dossiers die inspelen op de prioriteiten van het Vlor-memorandum, maar ook op het beleidsplan en de relanceplannen van de minister van Onderwijs en de Vlaamse regering.