Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 september 2022

Een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) kan opleidingen organiseren die behoren tot de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs. Dat laat de centra toe in te spelen op bestaande en nieuwe opleidingsbehoeften en draagt bij tot het vervullen van de missie en de opdracht van het volwassenenonderwijs.

De Vlor heeft adviesbevoegdheid over de programmatie-aanvragen van de CVO. Dit advies betreft 36 aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid, ingediend door 11 centra. De Vlaamse regering kan de aanvraag weigeren of inwilligen met een gemotiveerde beslissing. De raad stelde voorafgaand aan de bespreking van de dossiers beoordelingscriteria op, gebaseerd op de geldende regelgeving.

Voorafgaand aan de gemotiveerde adviezen, geeft de Vlor nog vier algemene opmerkingen mee, zowel gericht naar het beleid als naar de aanvragende centra:

Overleg

De Vlor blijft een breed (netoverschrijdend) regionaal overleg tussen de verschillende centra aanmoedigen. Ook bij de versoepeling van tijdelijke onderwijsbevoegdheid in het kader van Nooddecreet IX wordt het belang van dat overleg benadrukt. het faciliteert afspraken tussen de centra en over de onderwijsverstrekkers heen en moet ervoor zorgen dat er ook de nodige samenwerking georganiseerd wordt. De raad hecht er belang aan dat het overleg (op regelmatige basis) bestendigd wordt en dat de gemaakte afspraken nageleefd worden. We blijven van mening dat er regionaal trouwens nog meer opportuniteiten liggen op dat vlak. De Vlor ziet ook opportuniteiten in een regio-overstijgend overleg in Brussel en de Vlaamse rand.

Edusprong

De Vlor ondersteunt het initiatief om in het kader van Edusprong  in te zetten op brede vorming en op het aanbieden van een divers en wijdverspreid aanbod. Hij houdt in zijn beoordeling dan ook rekening met de vooropgestelde doelstellingen in de visienota Edusprong. De raad staat ook positief tegenover de ingebruikname van de regioscan. De systematiek  om regionale partners en cursisten te bevragen, werkte versterkend, vooral door het extra stimuleren van het regionaal overleg tussen de centra, waardoor de regioscan een waardevolle aanvulling bleek om het opleidingsaanbod af te stemmen op de noden en vragen vanuit de eigen regio. Ook de investering in een regionale ‘accountmanager’ voor het volwassenenonderwijs is positief. De meeste centra konden dan ook goed gebruik maken van de regioscan om vanuit de aangegeven behoeften extra onderwijsbevoegdheid aan te vragen.

In het Nooddecreet IX wordt eveneens in het kader van de relance een tijdelijk regelluw kader gecreëerd. Dat geeft scholen de mogelijkheid om opleidingen uit te proberen, te evalueren en de resultaten ervan eventueel mee te nemen naar een latere aanvraag voor definitieve onderwijsbevoegdheid.

Fotografie

Net als in de vorige aanvraagronde zien we ook nu heel wat aanvragen voor het studiegebied Fotografie. De Vlor merkt op dat er op de arbeidsmarkt veel vraag is naar profielen die voldoende kennis hebben van (digitale) fotografie. Heel wat bedrijven zetten immers in op het meer commerciële gebruik en het delen van foto’s met aandacht voor sociale media, grafisch ontwerp, webdesign, ... Een belangrijke nieuwe evolutie is ook dat er nieuwe beroepskwalificaties en opleidingsprofielen zijn ontwikkeld voor Vakfotograaf en voor Crossmedia assistent, dat in de plaats komt van Multimediaoperator. Dat laatste is significant voor de onderwijsbevoegdheden, gezien de modules digitale fotografie uit Multimediaoperator niet meer opgenomen zijn in de kwalificaties en profielen voor Crossmedia assistent. Daardoor verdwijnen modules met competenties die professioneel gegeerd zijn, tenzij ze een onderwijsbevoegdheid voor Fotografie krijgen.