Uitgebrachte adviezen


10/02/2022

Programmatie in de tweede graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2022-2023

10/02/2022

Programmatie in de derde graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Programmatie van duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Programmatie van duaal leren in het gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Geen structurele onderwijstijd in de zomervakantie

Advies over het voorontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen

27/01/2022

Relancemaatregelen in het onderwijs

Advies bij het voorontwerp van decreet betreffende de relancemaatregelen in het onderwijs

27/01/2022

Verruimde stagebonus voor werkplekleren voor meerderjarige leerlingen

Advies over het voorontwerp van besluit voor de verruimde stagebonus voor 2021-2022 en 2022-2023

27/01/2022

Aanpassing aanloopfase naar duaal leren: aanvullende voorstellen

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving over duaal leren, de aanloopfase en het stelsel van leren en werken

27/01/2022

Meer garanties voor bewaken van mensenrechten na uitstap Unia

Advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)

27/01/2022

Overgangsbepalingen voor transitie van voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn

Advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

27/01/2022

Onderwijsdecreet XXXII

Advies bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXII

27/01/2022

Inhoudelijk verzameldecreet

Advies over het voorontwerp van decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs

27/01/2022

Programmatie van een nieuwe school, een nieuwe opleidingsvorm of een nieuw type in het buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Programmatie van niet-duale opleidingen in het buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

19/01/2022

Programmatieaanvragen buitengewoon basisonderwijs – schooljaar 2022-2023

23/12/2021

Naar de kern van het lerarenberoep

Aanbevelingen voor een versterkt professionaliseringsbeleid

20/12/2021

Programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) – schooljaar 2021-2022

14/12/2021

Impact van inburgeringsdecreet op alle NT2-leerders

Advies over het wijzigingsdecreet NT2

08/12/2021

Nieuwe oproep voor een volwaardig toekomstplan basisonderwijs

Een stand van zaken van het toekomstplan basisonderwijs

30/11/2021

Onderwijskwalificaties ‘Moderne talen’ en ‘Taal en communicatiewetenschappen’

Advies over het voorstel voor een nieuwe onderwijskwalificatie Moderne talen en een actualisering van de onderwijskwalificatie Taal en communicatiewetenschappen

10/11/2021

Brief n.a.v. de beleids-en begrotingstoelichting Onderwijs en Vorming 2022

Geef prioriteit aan onderwijsprofessional

09/11/2021

Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 februari 2022

09/11/2021

Opleidingsprofielen volwassenenonderwijs - november 2021

28/10/2021

Naar een nieuw STEM-beleid

Advies over de STEM-agenda 2030

28/10/2021

Onderwijs, Welzijn en de rol van de (onderwijs)internaten

Advies over de conceptnota Onderwijs-Welzijn

25/10/2021

Meer vertrouwen voor pedagogische begeleidingsdiensten

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2022

12/10/2021

Waardevolle investering in uitgaande studentenmobiliteit, maar nood aan verdere reflectie

Advies bij het voorontwerp van decreet over het Vlaamse internationale beurzenprogramma voor topstudenten

12/10/2021

Dringende aandachtspunten financiering volwassenenonderwijs

Advies over de implementatie van het financieringsdecreet van het volwassenenonderwijs en de impact van corona

30/09/2021

Aandachtspunten bij de toegang tot het hoger onderwijs en het toelatingsexamen Diergeneeskunde

Advies bij de visienota ‘De invoering van een toelatingsexamen voor de inschrijving in een bacheloropleiding in het studiegebied Diergeneeskunde’

28/09/2021

Wijziging regelgeving integratie- en inburgeringsbeleid

Advies bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over integratie en inburgeringsbeleid