Uitgebrachte adviezen


11/06/2020

Opportuniteiten voor de jaaractieplannen van de RTC’s voor het schooljaar 2020-2021

11/06/2020

Leerlingen screenen en certificeren op competentie in zorgopleidingen dbso

Advies over het minimumaantal uren alternerend werkplekleren in de lineaire dbso-opleidingen van de zorgberoepen – schooljaar 2020-2021

10/06/2020

Vorm geven aan nieuwe onderwijsdoelen voor het basisonderwijs

Advies over principes en aanbevelingen voor nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het gewoon basisonderwijs

09/06/2020

Vraag naar het betrekken van stakeholders bij regelgeving hoger onderwijs

09/06/2020

Academische erkenning van buitenlandse diploma’s

02/06/2020

Freinetpedagogie als studierichting in de tweede graad secundair onderwijs

Advies over de aanvraag tot erkenning van een nieuw structuuronderdeel freinetpedagogie

12/05/2020

Extra middelen voor technologische component Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Advies bij het regeringsamendement bij het programmadecreet voor de begrotingswijziging 2020

28/04/2020

Programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2020

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2020

07/04/2020

Bezorgdheid over procedure noodmaatregelen onderwijs

31/03/2020

Opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs - maart 2020

31/03/2020

Aanvragen voor bijkomende programmatie in het dko - voorjaar 2020

31/03/2020

Aanbevelingen voor het platform levenslang leren

31/03/2020

Aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid voor cvo – maart 2020

21/02/2020

De opheffing Syntra Vlaanderen

Advies over het voorontwerp van decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Agentschap 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam 'Hermesfonds'

21/02/2020

Themazetting voor beleidsgericht onderwijsonderzoek 2020-2024

Advies met thema's en kennisvragen voor de tweede cyclus van SONO

21/02/2020

Spots op gelijke onderwijskansen

Advies met beleidsvoorstellen voor krachtig GOK-beleid

19/02/2020

Vlor wil trekkende rol in debat over onderwijsdoelen basisonderwijs

Brief aan minister Ben Weyts n.a.v. ontwikkelingen in onderwijsdecreet XXX

13/02/2020

Programmatie van duaal leren in het gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

13/02/2020

Programmatie van duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

13/02/2020

Programmatie van nichebasisopties in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

23/01/2020

Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren

23/01/2020

Advies over onderwijsdecreet XXX

23/01/2020

Programmatie in de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

23/01/2020

Programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

15/01/2020

Programmaties in het buitengewoon basisonderwijs 2020-2021

15/01/2020

Nood aan duidelijkheid over de implicaties van de leerplichtverlaging

Advies over de leerplicht voor vijfjarige kleuters vanaf 1 september 2020

14/01/2020

Thema’s voor evaluatievragen over het Vlaamse financieringsmechanisme hoger onderwijs

Advies in het kader van het OESO-project ‘Resources in higher education’

28/11/2019

Beleidsnota Onderwijs

12/11/2019

Het implementatierapport van het Bolognaproces

12/11/2019

Aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs – november 2019