Uitgebrachte adviezen


13/09/2022

Inkanteling Raad Studievoortgangsbeslissingen in de Vlaamse Bestuursrechtscolleges

Advies over het voorontwerp van decreet over de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

23/06/2022

Premies werkplekleren

Advies bij het voorontwerp van decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleidingen

23/06/2022

Organisatie van het schooljaar

Aanbevelingen na consultatie van het onderwijsveld

09/06/2022

Nieuwe onderwijskwalificaties Dierenverzorgingstechnieken en Printmediatechnieken

18/05/2022

Aanvragen voor bijkomende programmatie in het dko - schooljaar 2022-2023

12/05/2022

Nieuwe onderwijskwalificatie Freinetpedagogie

12/05/2022

Programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2022

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2022

10/05/2022

Een gegarandeerde basisfinanciering voor het hoger onderwijs

Advies n.a.v. de OESO-review ‘Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium’

28/04/2022

Emancipatie van elke lerende door de leer- en loopbaanrekening

Advies over de visienota 'Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen’

28/04/2022

Instroom en studie-efficiëntie in het hoger onderwijs: blijvende fundamentele bezorgheden

Bijkomend advies over het voorontwerp van decreet over instroom en studie-efficiëntie

21/04/2022

Leerlingen screenen en certificeren op competenties in zorgopleidingen dbso

19/04/2022

Duaal leren in het volwassenenonderwijs

Advies over het voorontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet duale opleidingen in het volwassenenonderwijs

19/04/2022

Opleidingsprofielen Oekraïens in het volwassenenonderwijs

29/03/2022

Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 september 2022

25/03/2022

Programmatie OKAN-klassen

24/03/2022

Vlaamse toetsen: nog fundamentele knelpunten

Advies naar aanleiding van de conceptnota ‘Onderwijskwaliteit verder monitoren via Vlaamse toetsen’

10/03/2022

Complementariteit en focus in het RTC-decreet

Advies over het wijzigingsdecreet regionale technologische centra

08/03/2022

Opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voor 1 september 2022

08/03/2022

Leerlingenbegeleiding en zorg in het deeltijds kunstonderwijs

24/02/2022

Onderwijs aan het roer van digitalisering in onderwijs

Advies over de relatie tussen onderwijs, de overheid en de Ed-Tech-markt

24/02/2022

Levenslang leren stimuleren door samenwerking

Advies over het actieplan levenslang leren ‘Koers zetten naar een lerend Vlaanderen’

24/02/2022

Schooluitval: inzetten op preventie en versnippering tegengaan

Advies voor het nieuwe actieplan voor de preventie en aanpak van schooluitval

24/02/2022

Meer gedragenheid en minder sturing voor thema’s OBPWO 2022

Advies over ontwerp van themazetting voor Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2022

15/02/2022

Instroom en optimalisatie van studie-efficiëntie in hoger onderwijs

Advies bij het voorontwerp van decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie en overige organisatorische aspecten hoger onderwijs

10/02/2022

Programmatie van nichebasisopties in de eerste graad gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

10/02/2022

Programmatie in de tweede graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2022-2023

10/02/2022

Programmatie in de derde graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Programmatie van duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Programmatie van duaal leren in het gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Geen structurele onderwijstijd in de zomervakantie

Advies over het voorontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen