Uitgebrachte adviezen


23/12/2021

Naar de kern van het lerarenberoep

Aanbevelingen voor een versterkt professionaliseringsbeleid

20/12/2021

Programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) – schooljaar 2021-2022

14/12/2021

Impact van inburgeringsdecreet op alle NT2-leerders

Advies over het wijzigingsdecreet NT2

08/12/2021

Nieuwe oproep voor een volwaardig toekomstplan basisonderwijs

Een stand van zaken van het toekomstplan basisonderwijs

30/11/2021

Onderwijskwalificaties ‘Moderne talen’ en ‘Taal en communicatiewetenschappen’

Advies over het voorstel voor een nieuwe onderwijskwalificatie Moderne talen en een actualisering van de onderwijskwalificatie Taal en communicatiewetenschappen

10/11/2021

Brief n.a.v. de beleids-en begrotingstoelichting Onderwijs en Vorming 2022

Geef prioriteit aan onderwijsprofessional

09/11/2021

Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 februari 2022

09/11/2021

Opleidingsprofielen volwassenenonderwijs - november 2021

28/10/2021

Naar een nieuw STEM-beleid

Advies over de STEM-agenda 2030

28/10/2021

Onderwijs, Welzijn en de rol van de (onderwijs)internaten

Advies over de conceptnota Onderwijs-Welzijn

25/10/2021

Meer vertrouwen voor pedagogische begeleidingsdiensten

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2022

12/10/2021

Dringende aandachtspunten financiering volwassenenonderwijs

Advies over de implementatie van het financieringsdecreet van het volwassenenonderwijs en de impact van corona

12/10/2021

Waardevolle investering in uitgaande studentenmobiliteit, maar nood aan verdere reflectie

Advies bij het voorontwerp van decreet over het Vlaamse internationale beurzenprogramma voor topstudenten

30/09/2021

Aandachtspunten bij de toegang tot het hoger onderwijs en het toelatingsexamen Diergeneeskunde

Advies bij de visienota ‘De invoering van een toelatingsexamen voor de inschrijving in een bacheloropleiding in het studiegebied Diergeneeskunde’

28/09/2021

Wijziging regelgeving integratie- en inburgeringsbeleid

Advies bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over integratie en inburgeringsbeleid

23/09/2021

Een nieuwe strategie voor duurzame ontwikkeling

Advies bij de vierde editie van de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling

23/09/2021

Nood aan debat over de gevalideerde, gestandaardiseerde en genormeerde proeven

Advies naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie over centrale toetsen

23/09/2021

Naar een nieuw decreet leersteun

Advies over de conceptnota voor het decreet leersteun

23/09/2021

Doelstellingen inschrijvingsrecht sterker nastreven

Advies over drie voorontwerpen van decreet die de aanpassingen aan het inschrijvingsdecreet regelen

23/09/2021

Uittreksel strafregister voor vrijwilligers in onderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers

23/09/2021

Bevoegdheid werkplekbegeleiding voor sectoren zonder sectoraal partnerschap

Advies bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, §3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 houdende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

22/09/2021

Wijzigingsdecreet buitenschoolse opvang en activiteiten

Advies over de bepalingen voor de overgang buitenschoolse opvang naar lokale besturen

07/09/2021

Duaal leren in het volwassenenonderwijs

Advies over het ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs

01/07/2021

Microcredentials in Europees perspectief

Advies voor de openbare raadpleging van de Europese Commissie ‘Microcredentials for lifelong learning and employability’

01/07/2021

Programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) - schooljaar 2021-2022

24/06/2021

Nieuw investeringsprogramma scholenbouw

Advies over het voorontwerp van decreet over de DBFM-Scholen van Vlaanderen

24/06/2021

Kennisvragen van het onderwijsveld

Thema’s en vragen voor onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO 2022)

17/06/2021

Afstuderen in coronatijd – Hernieuwd engagement voor werkplekleren en duaal leren

Gezamenlijke oproep Vlor-SERV

10/06/2021

Kwetsbaarheid aanpakken via weerbaar onderwijs

Advies over de visienota ‘Van kwetsbaar naar weerbaar – deel 1 – beter leren, beter voelen’

27/05/2021

Meer geld voor computers doet scholen niet automatisch digitale sprong maken

Gezamenlijke brief met de SERV over de digisprong