Uitgebrachte adviezen


07/04/2020

Bezorgdheid over procedure noodmaatregelen onderwijs

31/03/2020

Opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs - maart 2020

31/03/2020

Aanvragen voor bijkomende programmatie in het dko - voorjaar 2020

31/03/2020

Aanbevelingen voor het platform levenslang leren

31/03/2020

Aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid voor cvo – maart 2020

21/02/2020

De opheffing Syntra Vlaanderen

Advies over het voorontwerp van decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Agentschap 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam 'Hermesfonds'

21/02/2020

Themazetting voor beleidsgericht onderwijsonderzoek 2020-2024

Advies met thema's en kennisvragen voor de tweede cyclus van SONO

21/02/2020

Spots op gelijke onderwijskansen

Advies met beleidsvoorstellen voor krachtig GOK-beleid

19/02/2020

Vlor wil trekkende rol in debat over onderwijsdoelen basisonderwijs

Brief aan minister Ben Weyts n.a.v. ontwikkelingen in onderwijsdecreet XXX

13/02/2020

Programmatie van duaal leren in het gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

13/02/2020

Programmatie van duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

13/02/2020

Programmatie van nichebasisopties in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

23/01/2020

Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren

23/01/2020

Advies over onderwijsdecreet XXX

23/01/2020

Programmatie in de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

23/01/2020

Programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

15/01/2020

Programmaties in het buitengewoon basisonderwijs 2020-2021

15/01/2020

Nood aan duidelijkheid over de implicaties van de leerplichtverlaging

Advies over de leerplicht voor vijfjarige kleuters vanaf 1 september 2020

14/01/2020

Thema’s voor evaluatievragen over het Vlaamse financieringsmechanisme hoger onderwijs

Advies in het kader van het OESO-project ‘Resources in higher education’

28/11/2019

Beleidsnota Onderwijs

12/11/2019

Het implementatierapport van het Bolognaproces

12/11/2019

Aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs – november 2019

12/11/2019

Nieuwe opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs

12/11/2019

Een diversiteitssensitief personeelsbeleid als hefboom voor democratisering

Advies over diversiteit op de werkvloer in het hoger onderwijs

04/11/2019

Advies over de programmadecreten bij begrotingsaanpassing 2019 en begrotingsopmaak 2020

10/10/2019

Laat leren en werken niet zomaar inkantelen in duaal leren

Advies over de toekomst van dbso en de leertijd

26/09/2019

Europese samenwerking na ‘Education and Training 2020’

27/06/2019

Continuïteit in schoolloopbanen van jonge nieuwkomers garanderen

Advies aan de nieuwe Vlaamse en federale regering

27/06/2019

Krijtlijnen voor een STEM-actieplan 2020-2030

13/06/2019

Drempels wegwerken in duaal leren. Toekomstperspectief voor de huidige doelgroep van leren en werken