Uitgebrachte adviezen


26/06/2018

Aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid dko 2018-2019

14/06/2018

Duaal leren in het buso

Advies voor het voorontwerp van decreet betreffende het duaal leren in het buitengewoon onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4

12/06/2018

Duaal leren in het hoger onderwijs

12/06/2018

Het versterken van studentenparticipatie door de instellingen hoger onderwijs

25/05/2018

Afwijking van de rationalisatienorm van een centrum voor volwassenenonderwijs

17/05/2018

Maatregelen voor de organisatie van duaal leren en de aanloopfase

Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering bij het decreet duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen

08/05/2018

Advies over de wijziging van Integratie- en Inburgeringsdecreet

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

08/05/2018

Duaal leren in het volwassenenonderwijs

08/05/2018

Advies over leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen

26/04/2018

Advies over het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2018

26/04/2018

Advies over VIZIER 2030

Advies over de nota VIZIER2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen

26/04/2018

Advies over de evaluatie van het Europese onderwijsprogramma 2020

19/04/2018

Advies over de aanloopfase van het duaal leren

18/04/2018

Advies over problematische afwezigheden in het lager onderwijs

28/03/2018

Advies over begrijpend lezen (PIRLS 2016)

27/03/2018

Advies over aanvragen onderwijsbevoegdheid en overheveling CVO 2018-2019

22/03/2018

Themazetting voor praktijkgerichte reviews 2018

13/03/2018

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs Studiegebied Slagerij

13/03/2018

Advies over het ‘Network of European Universities’ van de Europese Commissie

13/03/2018

Advies over de internationale mobiliteit van studenten met een functiebeperking

08/03/2018

Advies over de uitbreiding van het tijdelijk project ‘schoolbank op de werkplek’

Advies over het besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project 'schoolbank op de werkplek' rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende het stelsel van leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs

08/02/2018

Brief over de nieuwe privacywetgeving

N.a.v. het voorontwerp van decreet dat de aanpassing van verschillende decreten regelt als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

08/02/2018

Advies over programmaties in het buitengewoon secundair onderwijs 2018-2019

29/01/2018

Advies over de hervorming van het kwaliteitszorgstelsel hoger onderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

29/01/2018

Advies over studiegelden voor studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen

25/01/2018

Advies over onderwijsdecreet XXVIII

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

25/01/2018

Advies over bijsturingen aan het M-decreet

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft het ondersteuningsmodel

25/01/2018

Advies over het bestuursdecreet voor de Vlaamse overheid

Advies over het voorontwerp van bestuursdecreet

11/01/2018

Advies over de programmaties gewoon secundair onderwijs 2018-2019

10/01/2018

Advies over de programmaties buitengewoon basisonderwijs 2018-2019