Inkanteling Raad Studievoortgangsbeslissingen in de Vlaamse BestuursrechtscollegesAdvies over het voorontwerp van decreet over de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

De Vlaamse regering besliste om de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen te laten inkantelen in de Dienst van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges. De Vlor staat niet negatief tegenover die inkanteling, maar heeft wel belangrijke bedenkingen Zo vraagt de Vlor om ook advies te kunnen geven over het uitvoeringsbesluit dat het verloop van de beroepsprocedure zal bepalen. Pas daarin zal de raad kunnen beoordelen of de integratie kan plaatsvinden onder de voorwaarden die de Vlaamse regering had vooropgesteld in haar regeerakkoord: (1) een efficiënte inkanteling en (2) garanties voor dezelfde kwaliteit en rechtszekerheid als die van de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.

De Vlor stelt onder meer ook vast dat het voorontwerp van decreet niet slaagt in zijn opzet om ‘overzichtelijkheid’ te brengen. In veruit de meeste beroepsprocedures bij de Raad worden studenten niet bijgestaan door een advocaat. Om de procedure goed te begrijpen, moet een student binnenkort vertrouwd zijn met de relevante passages uit de Codex Hoger Onderwijs, het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het uitvoeringsbesluit waarin de procedure wordt vastgelegd. Dat maakt de beroepsprocedure niet toegankelijker, noch voor de student, noch voor de instellingen binnen het hoger onderwijs, integendeel.

De raad formuleert ook nog opmerkingen over het grote belang van de bijzitters, over de bestuursrechters, de procedure, de timing en inwerkingstreding en de beleidsevaluatie.

Download hier het volledige advies (PDF, 439.72KB)