Standaardtest NT2 in het volwassenenonderwijs niet wenselijk, niet haalbaar en niet aanvaardbaarAdvies over het voorontwerp van het besluit van de Vlaamse Regering over de NT2-test in het volwassenenonderwijs

Het voornemen van de Vlaamse regering om het inburgeringsbeleid voor nieuwkomers ingrijpend te veranderen is al langer bekend. De Vlor bracht al vier adviezen uit over het hertekende inburgeringstraject, die consequent dezelfde boodschap meegeven over het effect van het gekozen beleid: de meeste voorstellen gaan lijnrecht in tegen de principes van succesvol NT2-onderwijs dat sociale participatie maximaliseert. 

Op 24 juni 2022 legde de Vlaamse Regering dergelijke maatregelen vast in een wijzigingsdecreet NT2. Het gaat onder meer over het invoeren van een inschrijvingsgeld voor de NT2-opleiding en een gestandaardiseerde test NT2 voor het taalniveau A2. In het voorliggende voorontwerp van besluit concretiseert de Vlaamse Regering de uitwerking van de NT2-test in het volwassenenonderwijs en legt ze de inwerkingtreding van de gewijzigde regelgeving vast.

Met dit advies beargumenteert de Vlor nogmaals dat het opleggen van een standaardtest NT2 aan alle centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie, zoals nu geoperationaliseerd in een BVR, niet wenselijk, niet haalbaar en niet aanvaardbaar is. De beperkte bijsturingen die de Vlaamse Regering al heeft gedaan sinds de conceptnota ‘hertekening inburgeringstraject’ komen niet tegemoet aan onze fundamentele bemerkingen en zijn dus onvoldoende.

Niet wenselijk

De overheid legt de regels voor de ontwikkeling en afname van de testen op zonder enige indicatie dat de kwaliteit van de huidige NT2-evaluatie in het volwassenenonderwijs tekortschiet Er is ook geen wetenschappelijk onderzoek dat zich uitspreekt over de wenselijkheid van introductie van testen en het mogelijke effect op de kwaliteit. Bovendien  verwacht de Vlor dat de introductie van de testen veel negatieve gevolgen zou hebben voor inburgeraars en NT2-cursisten, waardoor het integratietraject net moeilijker en langer zal worden.

Niet haalbaar

De Vlor identificeert ook heel wat operationele vragen en onwerkbaarheden bij de introductie van de NT2-testen. Al die knelpunten halen de haalbaarheid van het opleggen van de test in het volwassenenonderwijs onderuit. Zo is er  onvoldoende tijd voor transparante en participatieve ontwikkeling en vragen de testen grote en terugkerende investeringen.

Conclusie: onaanvaardbaar

De Vlaamse Regering kon al in de vorige vier Vlor-adviezen lezen dat het opleggen van gestandaardiseerde testen aan het volwassenenonderwijs onaanvaardbaar is zonder voorbereidend onderzoek naar de wenselijkheid van de testen, zonder wetenschappelijke onderbouwing dat ze de kwaliteit van evaluatie zouden verhogen en zonder een realistisch tijdskader en budget te voorzien voor een degelijk evidence informed en participatief ontwikkelingsproces. Wij kunnen niet anders dan die boodschap te herhalen en kracht bij te zetten met dit advies.

Bijkomend perspectief: universitaire talencentra (UTC)

De Vlor vraagt ook aandacht voor gevolgen voor de universitaire talencentra, die ook dreigen geconfronteerd te worden met een gestandaardiseerde NT2-test die door de overheid wordt opgelegd. De Vlor dringt aan op spoedig overleg met de UTC en vraagt opnieuw om hen te betrekken bij elke stap van het verdere proces rond de mogelijke introductie van NT2-testen.

Download hier het volledige advies (PDF, 517.67KB)