Complementariteit en focus in het RTC-decreetAdvies over het wijzigingsdecreet regionale technologische centra

In samenspraak met de Regionale Technologische Centra (RTC’s) startte minister van Onderwijs Ben Weyts een traject op dat moet leiden tot een verdere optimalisering van hun werking. Het is de ambitie die vernieuwde RTC-werking op 1 september 2022 in werking te laten treden. Daarvoor ligt nu een ontwerpdecreet voor en volgt voor de zomer een nieuwe beheersovereenkomst (2022-2027). Ook zal een nieuw uitvoeringsbesluit aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

Complementariteit

Het ontwerpdecreet streeft terecht naar meer afstemming tussen de RTC’s. Een duidelijke, gezamenlijke en gedragen visie moet leiden tot gelijkgerichtheid van de RTC’s, waardoor aan elke leerling evenwaardige ondersteuning geboden kan worden. Om die verregaande afstemming te garanderen, is wel nood aan een sterkere uitwerking van de governance en de stuurgroep van de RTC’s.

Focus

De Vlor ondersteunt de actualisering van de doelstellingen en opdrachten van de RTC’s, maar vraagt om de focus te behouden. We staan volledig achter de geformuleerde kerntaken, maar vragen om de aanvullende opdrachten te schrappen. Er zijn immers al heel veel partners die rollen opnemen rond werkplekleren en een signaalfunctie over onderwijs-arbeidsmarkt hebben.

 

Download hier het volledige advies (PDF, 392.52KB)