Uitgebrachte adviezen


22/09/2022

Samenwerking in sectorconvenants verder versterken

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de sectorconvenants en de intersectorale convenants

22/09/2022

Het gebruik van persoonsgegevens in het basisonderwijs, secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs, de Codex Secundair Onderwijs en het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs wat betreft het gebruik van persoonsgegevens

22/09/2022

Een nieuw regelgevend kader voor de onderwijsinternaten

Advies over het voorontwerp van decreet Onderwijsinternaten

22/09/2022

Weg naar nieuw decreet leersteun vraagt stevige fundering en concretisering

Advies over het voorontwerp van decreet over leersteun

20/09/2022

Standaardtest NT2 in het volwassenenonderwijs niet wenselijk, niet haalbaar en niet aanvaardbaar

Advies over het voorontwerp van het besluit van de Vlaamse Regering over de NT2-test in het volwassenenonderwijs

13/09/2022

Inkanteling Raad Studievoortgangsbeslissingen in de Vlaamse Bestuursrechtscolleges

Advies over het voorontwerp van decreet over de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

23/06/2022

Premies werkplekleren

Advies bij het voorontwerp van decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleidingen

23/06/2022

Organisatie van het schooljaar

Aanbevelingen na consultatie van het onderwijsveld

09/06/2022

Nieuwe onderwijskwalificaties Dierenverzorgingstechnieken en Printmediatechnieken

18/05/2022

Aanvragen voor bijkomende programmatie in het dko - schooljaar 2022-2023

12/05/2022

Nieuwe onderwijskwalificatie Freinetpedagogie

12/05/2022

Programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2022

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2022

10/05/2022

Een gegarandeerde basisfinanciering voor het hoger onderwijs

Advies n.a.v. de OESO-review ‘Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium’

28/04/2022

Emancipatie van elke lerende door de leer- en loopbaanrekening

Advies over de visienota 'Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen’

28/04/2022

Instroom en studie-efficiëntie in het hoger onderwijs: blijvende fundamentele bezorgheden

Bijkomend advies over het voorontwerp van decreet over instroom en studie-efficiëntie

21/04/2022

Leerlingen screenen en certificeren op competenties in zorgopleidingen dbso

19/04/2022

Duaal leren in het volwassenenonderwijs

Advies over het voorontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet duale opleidingen in het volwassenenonderwijs

19/04/2022

Opleidingsprofielen Oekraïens in het volwassenenonderwijs

29/03/2022

Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 september 2022

25/03/2022

Programmatie OKAN-klassen

24/03/2022

Vlaamse toetsen: nog fundamentele knelpunten

Advies naar aanleiding van de conceptnota ‘Onderwijskwaliteit verder monitoren via Vlaamse toetsen’

10/03/2022

Complementariteit en focus in het RTC-decreet

Advies over het wijzigingsdecreet regionale technologische centra

08/03/2022

Leerlingenbegeleiding en zorg in het deeltijds kunstonderwijs

08/03/2022

Opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voor 1 september 2022

24/02/2022

Levenslang leren stimuleren door samenwerking

Advies over het actieplan levenslang leren ‘Koers zetten naar een lerend Vlaanderen’

24/02/2022

Schooluitval: inzetten op preventie en versnippering tegengaan

Advies voor het nieuwe actieplan voor de preventie en aanpak van schooluitval

24/02/2022

Meer gedragenheid en minder sturing voor thema’s OBPWO 2022

Advies over ontwerp van themazetting voor Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2022

24/02/2022

Onderwijs aan het roer van digitalisering in onderwijs

Advies over de relatie tussen onderwijs, de overheid en de Ed-Tech-markt

15/02/2022

Instroom en optimalisatie van studie-efficiëntie in hoger onderwijs

Advies bij het voorontwerp van decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie en overige organisatorische aspecten hoger onderwijs

10/02/2022

Programmatie van nichebasisopties in de eerste graad gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023