Uitgebrachte adviezen


21/03/2019

Programmaties duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs 2019-2020

28/02/2019

Uitvoeringsbesluiten EVC en GKK

Advies over de uitvoeringsbesluiten bij de decreten over de erkenning van verworven competenties (EVC) en het geïntegreerd kwaliteitskader van beroepskwalificerende trajecten (GKK)

12/02/2019

Advies over Besluit van de Vlaamse Regering over duaal leren in buso OV3 en OV4

12/02/2019

Programmaties duaal leren gewoon secundair onderwijs 2019-2020

12/02/2019

Opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs - voordrachten januari 2019

17/01/2019

Memorandum voor de nieuwe Vlaamse Regering

Investeren met ambitie - Onderwijskansen voor iedereen

17/01/2019

Programmaties gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2019-2020

17/01/2019

Programmaties buitengewoon secundair onderwijs - schooljaar 2019-2020

16/01/2019

Programmaties buitengewoon basisonderwijs 2019-2020

20/12/2018

Welbevinden en preventie van pesten op school

20/12/2018

Advies over het actieplan 4.0 Werk maken van werk in Zorg en Welzijn

20/12/2018

Onderwijskwaliteit in breed perspectief

Advies over versterken van interne kwaliteitszorg en leerlingenevaluatie

13/12/2018

Brief over de verlenging van het tijdelijk project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

29/11/2018

Beleidsbrief Onderwijs 2018-2019

29/11/2018

Wijziging inschrijvingsrecht, ook voor buitengewoon onderwijs

Advies over het voorstel van decreet houdende wijzigingen van het decreet basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft

29/11/2018

Advies over de operationalisering van het begrip 'leerlingenpopulatie'

29/11/2018

Aanvragen bijkomende onderwijsbevoegdheid cvo - november 2018

20/11/2018

Tijd voor monitoring in de vrije ruimte van SONO 2019

Advies op eigen initiatief met voorstel voor de invulling van de vrije ruimte van SONO 2019

14/11/2018

Gevalideerde toetsen einde basisonderwijs: hefboom voor kwaliteit?

Advies over de randvoorwaarden voor gevalideerde toetsen als instrument voor interne kwaliteitszorg op schoolniveau

13/11/2018

Studentgecentreerde curricula

25/10/2018

Advies over onderwijsdecreet XXIX

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIX

25/10/2018

Advies over het programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2019

25/10/2018

Een nieuw kader voor inschrijvingsrecht voor basis- en secundair onderwijs

Advies over de conceptnota’s met de basisprincipes van het inschrijvingsrecht en een operationeel plan voor de invoering ervan in het basis- en secundair onderwijs

10/10/2018

Sterker Frans in het basisonderwijs

Advies naar aanleiding van de peiling Frans 2017

09/10/2018

Advies over opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs

09/10/2018

Advies over de implementatie van het Parijscommuniqué

Een nieuwe mijlpaal in het Bolognaproces

09/10/2018

Advies over de toelatingsproef arts/tandarts

27/09/2018

Afstemming onderwijsregelgeving en Groeipakket

Advies over het voorontwerp van decreet over de afstemming tussen de onderwijsregelgeving en het decreet over het Groeipakket

27/09/2018

Nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet over de onderwijsdoelen

11/09/2018

Advies over het diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs