Uitgebrachte adviezen


12/02/2019

Opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs - voordrachten januari 2019

17/01/2019

Memorandum voor de nieuwe Vlaamse Regering

Investeren met ambitie - Onderwijskansen voor iedereen

17/01/2019

Programmaties gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2019-2020

17/01/2019

Programmaties buitengewoon secundair onderwijs - schooljaar 2019-2020

16/01/2019

Programmaties buitengewoon basisonderwijs 2019-2020

20/12/2018

Welbevinden en preventie van pesten op school

20/12/2018

Advies over het actieplan 4.0 Werk maken van werk in Zorg en Welzijn

20/12/2018

Onderwijskwaliteit in breed perspectief

Advies over versterken van interne kwaliteitszorg en leerlingenevaluatie

13/12/2018

Brief over de verlenging van het tijdelijk project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

29/11/2018

Beleidsbrief Onderwijs 2018-2019

29/11/2018

Wijziging inschrijvingsrecht, ook voor buitengewoon onderwijs

Advies over het voorstel van decreet houdende wijzigingen van het decreet basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft

29/11/2018

Advies over de operationalisering van het begrip 'leerlingenpopulatie'

29/11/2018

Aanvragen bijkomende onderwijsbevoegdheid cvo - november 2018

20/11/2018

Tijd voor monitoring in de vrije ruimte van SONO 2019

Advies op eigen initiatief met voorstel voor de invulling van de vrije ruimte van SONO 2019

14/11/2018

Gevalideerde toetsen einde basisonderwijs: hefboom voor kwaliteit?

Advies over de randvoorwaarden voor gevalideerde toetsen als instrument voor interne kwaliteitszorg op schoolniveau

13/11/2018

Studentgecentreerde curricula

25/10/2018

Advies over onderwijsdecreet XXIX

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIX

25/10/2018

Advies over het programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2019

25/10/2018

Een nieuw kader voor inschrijvingsrecht voor basis- en secundair onderwijs

Advies over de conceptnota’s met de basisprincipes van het inschrijvingsrecht en een operationeel plan voor de invoering ervan in het basis- en secundair onderwijs

10/10/2018

Sterker Frans in het basisonderwijs

Advies naar aanleiding van de peiling Frans 2017

09/10/2018

Advies over opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs

09/10/2018

Advies over de implementatie van het Parijscommuniqué

Een nieuwe mijlpaal in het Bolognaproces

09/10/2018

Advies over de toelatingsproef arts/tandarts

27/09/2018

Afstemming onderwijsregelgeving en Groeipakket

Advies over het voorontwerp van decreet over de afstemming tussen de onderwijsregelgeving en het decreet over het Groeipakket

27/09/2018

Nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet over de onderwijsdoelen

11/09/2018

Advies over het diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs

11/09/2018

Wijziging van het toezicht op het hoger onderwijs en enkele organisatorische aspecten

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs en het ontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de UGent en het Universitair Centrum Antwerpen wat betreft het toezicht

28/06/2018

De erkenning van verworven competenties (EVC) en kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten

Advies over de voorontwerpen van decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties en het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader

28/06/2018

De generalistische benadering in zorg en ondersteuning: uitdagingen voor het onderwijs

Advies over visienota ‘Nieuw professionalisme in zorg en ondersteuning’

28/06/2018

Het nieuwe Europese Erasmusprogramma