Uitgebrachte adviezen


30/03/2021

Bijkomende onderwijsbevoegdheid voor CVO – voorjaar 2021

30/03/2021

Kiem voor een sterke relance van het volwassenenonderwijs

Advies over de visienota Edusprong  

30/03/2021

Aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid voor dko – voorjaar 2021

30/03/2021

Opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs – voorjaar 2021

30/03/2021

Voorwaarden voor een relance van het Vlaamse hoger onderwijs

Advies over de visienota ‘Voorsprongfonds hoger onderwijs’

11/03/2021

Aanvullende stagebonus voor leerwerkplekken

Advies over de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering over de start- en stagebonus - schooljaar 2020-2021

11/03/2021

Leerlingen screenen en certificeren op competenties in zorgopleidingen dbso

Advies over het minimumaantal uren alternerend werkplekleren in de lineaire dbso-opleidingen van de zorgberoepen – schooljaar 2021-2022

09/03/2021

Opvolging Bolognaproces over de Europese hogeronderwijsruimte

Advies over het Romecommuniqué en aandachtspunten voor Vlaanderen

09/03/2021

Drempels wegwerken voor het levenslang leren in het hoger onderwijs

Advies voor het Vlaams actieplan levenslang leren

11/02/2021

Toekomstvisie voor de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de visienota ‘Regionaal Technologisch Centrum. Streven naar optimalisering via structurele samenwerking met alle partners’

11/02/2021

Programmaties 2021-2022 van nichebasisopties in de eerste graad gewoon secundair onderwijs

11/02/2021

Programmaties 2021-2022 in de tweede graad gewoon secundair onderwijs

11/02/2021

Programmaties 2021-2022 in de derde graad gewoon secundair onderwijs

03/02/2021

Taalscreening bij kleuters

Kritische voorwaarden om de taalscreening in scholen te implementeren

28/01/2021

Wijziging Integratie- en inburgeringsdecreet

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie-en inburgeringsbeleid.

21/01/2021

Onderwijsdecreet XXXI

Advies bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXI

21/01/2021

Voorwaarden voor succesvolle ICT-integratie in onderwijs

Advies over de visienota ‘Digisprong: van achterstand naar voorsprong’

21/01/2021

Bezorgdheden over de omzetting van leren en werken naar duaal leren en aanloopfase

Advies bij de mededeling van de Vlaamse Regering ‘Van leren en werken naar duaal leren en aanloopfase: een veilige haven voor elke leerling'

21/01/2021

Programmatie van een nieuwe school, een nieuwe opleidingsvorm of een nieuw type in het buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2021-2022

21/01/2021

Programmatie van niet-duale opleidingen in het buitengewoon secundair onderwijs - schooljaar 2021-2022

21/01/2021

Programmatie van duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs - schooljaar 2021-2022

21/01/2021

Programmatie van duaal leren in het gewoon secundair en in het deeltijds beroepssecundair onderwijs - schooljaar 2021-2022

21/01/2021

Voorwaarden voor kwaliteitsvolle proeven in onderwijs

Advies over het beleidsvoornemen om gevalideerde, gestandaardiseerde en genormeerde proeven in te voeren

13/01/2021

Programmatieaanvragen buitengewoon basisonderwijs 2021-2022

12/01/2021

Screening regelgeving levenslang en levensbreed leren in het volwassenenonderwijs

Advies voor het Vlaams actieplan levenslang leren

17/12/2020

Conceptnota onderwijsinternaten

Advies over de conceptnota ‘Onderwijsinternaten, een plaats binnen de samenleving’

17/12/2020

Naar een Europese Onderwijsruimte?

Advies over de Mededeling van de Europese Commissie

02/12/2020

Vlor herhaalt bezorgdheid over toekomst leren en werken

Brief aan minister Ben Weyts

26/11/2020

Voluit voor weerbaar onderwijs

Wat leren we uit de coronacrisis voor onderwijsbeleid?

17/11/2020

Reactie op de beleids-en begrotingstoelichting Onderwijs en Vorming 2021

Brief aan minister Weyts en de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement