Uitgebrachte adviezen


27/06/2019

Continuïteit in schoolloopbanen van jonge nieuwkomers garanderen

Advies aan de nieuwe Vlaamse en federale regering

27/06/2019

Krijtlijnen voor een STEM-actieplan 2020-2030

13/06/2019

Drempels wegwerken in duaal leren. Toekomstperspectief voor de huidige doelgroep van leren en werken

11/06/2019

Instaptoetsen en ijkingstoetsen

11/06/2019

Het volwassenenonderwijs als partner in levenslang en levensbreed leren

11/06/2019

NT2 en sociale participatie

11/06/2019

Uitdagingen en kansen voor het hoger onderwijs van de toekomst

29/05/2019

Tijd voor een volwaardig toekomstplan basisonderwijs

23/05/2019

Steunpunt beleidsgericht onderwijsonderzoek: meerwaarde en verwachtingen voor de toekomst

Advies op eigen initiatief over de evaluatie van SONO

15/05/2019

De implementatie van het decreet deeltijds kunstonderwijs

09/05/2019

Aanpassingen aan de opleidingskaart verzorgende/zorgkundige

02/04/2019

Aanvragen bijkomende programmatie dko - voorjaar 2019

02/04/2019

Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO - maart 2019

01/04/2019

Programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

28/03/2019

Skills Strategy van de OESO voor Vlaanderen

28/03/2019

Aanbevelingen voor het beleid en de financiering van gelijke onderwijskansen

Advies over de SONO-onderzoeksrapporten over de GOK-financiering van basis en secundair onderwijs

27/03/2019

Decreet buitenschoolse kinderopvang

Brief aan de ministers Crevits en Vandeurzen als reactie op het voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

21/03/2019

Programmaties duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs 2019-2020

21/03/2019

Aanvraag erkenning nieuw structuuronderdeel Freinetpedagogie

Advies over de aanvraag tot erkenning van een nieuw structuuronderdeel Freinetpedagogie voor de eerste graad A-stroom en de tweede graad aso

28/02/2019

Uitvoeringsbesluiten EVC en GKK

Advies over de uitvoeringsbesluiten bij de decreten over de erkenning van verworven competenties (EVC) en het geïntegreerd kwaliteitskader van beroepskwalificerende trajecten (GKK)

12/02/2019

Advies over Besluit van de Vlaamse Regering over duaal leren in buso OV3 en OV4

12/02/2019

Programmaties duaal leren gewoon secundair onderwijs 2019-2020

12/02/2019

Opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs - voordrachten januari 2019

17/01/2019

Memorandum voor de nieuwe Vlaamse Regering

Investeren met ambitie - Onderwijskansen voor iedereen

17/01/2019

Programmaties gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2019-2020

17/01/2019

Programmaties buitengewoon secundair onderwijs - schooljaar 2019-2020

16/01/2019

Programmaties buitengewoon basisonderwijs 2019-2020

20/12/2018

Advies over het actieplan 4.0 Werk maken van werk in Zorg en Welzijn

20/12/2018

Onderwijskwaliteit in breed perspectief

Advies over versterken van interne kwaliteitszorg en leerlingenevaluatie

20/12/2018

Welbevinden en preventie van pesten op school