Uitgebrachte adviezen


22/10/2020

Programmadecreet bij begrotingsopmaak 2021

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2021

22/10/2020

Procedure Kunstkuur

Advies over de beoordeling van aanvragen voor lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs

16/10/2020

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs

Advies over de conceptnota ‘eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs’

06/10/2020

Hertekening inburgeringstraject: drempels wegwerken

Advies over de conceptnota Hertekening van het inburgeringstraject

01/10/2020

Vraag naar de registratie van kansengroepen in het hoger onderwijs

Brief aan minister Ben Weyts

24/09/2020

Meer kruisbestuiving tussen wegen naar een diploma secundair onderwijs

Advies over samenwerking tussen secundair onderwijs, tweedekansonderwijs en de Examencommissie secundair onderwijs om de kansen op een onderwijskwalificatie te verhogen.

24/09/2020

Onderwijsdoelen voor lerenden met specifieke noden

Advies met enkele principes om het onderwijs aan leerlingen met specifieke noden mee te nemen in de modernisering van de onderwijsdoelen.

09/09/2020

Het kwaliteitslabel kleuteropvang

Advies over het besluit over het kwaliteitslabel kleuteropvang

09/09/2020

Lokaal beleid en overgangsbepalingen buitenschoolse kinderopvang

Advies over het besluit over lokaal beleid en overgangsbepalingen

08/09/2020

Onderwijsbelastingseenheden van de hogescholen

Advies over de conceptnota 'Onderwijsbelastingseenheden van de hogescholen: evaluatie en groeipad in meerjarig perspectief'

08/09/2020

Leercultuur in de volwasseneneducatie

Advies met voorstellen om de leercultuur in de volwasseneneducatie in Vlaanderen te verbeteren.

01/09/2020

Ontwerp Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024

Brief aan minister Dalle als reactie op het ontwerp Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024

27/08/2020

Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen

27/08/2020

Verdere uitwerking opheffing Syntra Vlaanderen

Vier adviezen voor de verdere uitwerking van de opheffing van Syntra Vlaanderen

20/08/2020

De grenzen van de flexibilisering?

Advies over de grenzen van flexibilisering in het hoger onderwijs

10/07/2020

Conceptnota 'De Lerende Samenleving'

11/06/2020

Opportuniteiten voor de jaaractieplannen van de RTC’s voor het schooljaar 2020-2021

11/06/2020

Leerlingen screenen en certificeren op competentie in zorgopleidingen dbso

Advies over het minimumaantal uren alternerend werkplekleren in de lineaire dbso-opleidingen van de zorgberoepen – schooljaar 2020-2021

10/06/2020

Vorm geven aan nieuwe onderwijsdoelen voor het basisonderwijs

Advies over principes en aanbevelingen voor nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het gewoon basisonderwijs

09/06/2020

Vraag naar het betrekken van stakeholders bij regelgeving hoger onderwijs

09/06/2020

Academische erkenning van buitenlandse diploma’s

02/06/2020

Freinetpedagogie als studierichting in de tweede graad secundair onderwijs

Advies over de aanvraag tot erkenning van een nieuw structuuronderdeel freinetpedagogie

12/05/2020

Extra middelen voor technologische component Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Advies bij het regeringsamendement bij het programmadecreet voor de begrotingswijziging 2020

28/04/2020

Programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2020

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2020

07/04/2020

Bezorgdheid over procedure noodmaatregelen onderwijs

31/03/2020

Aanvragen voor bijkomende programmatie in het dko - voorjaar 2020

31/03/2020

Aanbevelingen voor het platform levenslang leren

31/03/2020

Bijkomende onderwijsbevoegdheid voor CVO – maart 2020

31/03/2020

Opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs - maart 2020

21/02/2020

De opheffing Syntra Vlaanderen

Advies over het voorontwerp van decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Agentschap 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam 'Hermesfonds'