Wijziging regelgeving integratie- en inburgeringsbeleidAdvies bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over integratie en inburgeringsbeleid

De Vlaamse regering wil het inburgeringsbeleid grondig hertekenen. In een conceptnota gaf ze daar de principes en contouren voor aan, die ze verder uitwerkte in een decreet. De Vlor bracht al advies uit over de conceptnota en het voorontwerp van decreet. Minister Bart Somers vroeg de Vlor om advies over het voorontwerp van besluit dat de principes uit het decreet verder concretiseert.

Het blijft duidelijk dat de Vlaamse regering ook nu niet wil afwijken van de principes uit haar Regeerakkoord. De Vlor stelde al eerder vast dat enkele van die principes, waaronder de invoering van retributie en sancties gekoppeld aan gestandaardiseerde testen, de sociale participatie van nieuwkomers bemoeilijken.

We stellen wel vast dat er in de loop van het beleidsvoorbereidend proces gepoogd wordt om de mogelijke nieuwe drempels zo laag mogelijk te houden. Zo worden verplichte inburgeraars die de doelstellingen niet hebben behaald voor maatschappelijke oriëntatie (MO) en/of NT2, niet gesanctioneerd wanneer zij wel regelmatig deelgenomen hebben. In dit advies doen wij opnieuw suggesties om zoveel mogelijk drempels verder weg te werken.

Het advies gaat in op de uitwerking van volgende thema’s:

  • betaling en regelmatige deelname vormingspakketten;
  • vaststelling van beperkte leercapaciteiten;
  • definitie van werken en studeren;
  • verplichting om taalniveau B1 mondeling te behalen;
  • procesevaluatie en geïntegreerde trajecten voor maatschappelijke oriëntatie;
  • kansen en gevaren van digitalisering;
  • netwerktraject als hefboom tot participatie.
Download hier het volledige advies (PDF, 369.9KB)