Naar een nieuw STEM-beleidAdvies over de STEM-agenda 2030

Met de STEM-agenda 2030 heeft de Vlaamse regering de langverwachte opvolger klaar voor het STEM-actieplan 2012-2020. De Vlor is positief over een aantal punten in die nieuwe STEM-agenda, maar is tegelijk ook kritisch over het weinig concreet karakter en over het gebrek aan afstemming met onderwijs.

Brede visie op STEM

Het doel van het nieuwe actieplan is om de STEM-geletterdheid bij de gehele bevolking te verhogen en STEM-specialisatie aan te moedigen. In die visie is STEM niet alleen gericht op het genereren van meer instroom in STEM-opleidingen om tegemoet te komen aan de vragen van de arbeidsmarkt. De Vlor is al langer vragende partij naar een STEM-benadering die niet louter functionalistische is, STEM is namelijk vormend op zich.

Te weinig vanuit onderwijs

Maar het onderwijsveld kan zich te weinig herkennen in de nieuwe STEM-agenda. Dat komt omdat een aantal specifieke onderwijsniveaus, zoals het basisonderwijs of het volwassenenonderwijs niet aan bod komen, maar ook omdat belangrijke spelers in onderwijs, zoals de lerarenopleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten, nauwelijks aan bod komen. Onderwijs is als beleidsdomein ondergesneeuwd. Het nijpende tekorten aan STEM-leraren had meer prioriteit moeten krijgen. De leraren vormen immers de basis: zonder STEM-leraren, geen kwaliteitsvol STEM-onderwijs. De plannen rond de blijvende aandacht voor professionalisering van STEM-leraren hadden ook een stuk concreter gemoeten.

Daarnaast stelt de Vlor zich vragen over de operationalisering van deze agenda. De agenda telt meer dan 50 doelen, maar ontbreekt het aan focus en prioriteiten. De governancestructuur die de agenda moeten uitvoeren, is heel erg complex. Door te werken met het principe van een ‘agenda’ is er vrijblijvendheid mogelijk. We vragen om zo snel mogelijk een proces op te starten dat de agenda verdere concretiseert.

Download hier het volledige advies (PDF, 396.1KB)