Naar een nieuw decreet leersteunAdvies over de conceptnota voor het decreet leersteun

In een conceptnota voor een nieuw decreet leersteun geeft de minister de contouren mee voor een nieuw decreet dat het huidige M-decreet zal moeten vervangen en  het leersteunmodel vastlegt.  De conceptnota zet in op de versterking van het gewoon onderwijs, de leersteun en het buitengewoon onderwijs

Enkele stappen vooruit

De Vlor ziet een aantal positieve punten in de conceptnota: het streven naar een referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning in cocreatie met het onderwijsveld , de verzelfstandiging van de leersteuncentra (die de huidige ondersteuningsnetwerken zullen stroomlijnen en vervangen) en het ambt van leerondersteuner.

Nood aan verduidelijking

We vragen wel om de terminologie in de conceptnota te verduidelijken zodat iedereen dezelfde taal spreekt en er ook draagvlak kan ontstaan. Ook moet beter worden geëxpliciteerd welke rol en verantwoordelijkheden de verschillende actoren toebedeeld krijgen en hoe ze zullen uitgerust worden om die te vervullen. Het is voor de Vlor ook nog onvoldoende duidelijk hoe de voorgestelde maatregelen zullen worden gefinancierd.

Hiaten

De Vlor mist een langetermijnvisie met een helder tijdspad. Er is echt nood aan een globaal plan naar inclusie, zoals het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap oplegt. Daartoe moet in het nieuwe decreet de visie op buitengewoon onderwijs worden verbreed. De conceptnota slaagt daar niet in omdat het buitengewoon onderwijs er nog te weinig in zijn totaliteit wordt gevat en daarbij ook een te ondergeschikte rol krijgt. De Vlor is ook bezorgd over de handicapspecifieke competenties in de leersteuncentra.

Bij de uittekening van een nieuw ondersteuningsmodel moeten de good practices uit de huidige praktijk ook worden meegenomen.

We vragen ook aandacht voor het deeltijds kunstonderwijs waar ook leerlingen terechtkomen met bepaalde noden, gekoppeld aan basiszorg en verhoogde zorg.

Overleg

We hopen dat de voorgestelde doelstellingen en maatregelen verder kunnen worden geconcretiseerd  in overleg met onderwijspartners. Het is ook nodig dat er goed wordt samengewerkt en afgestemd met het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid.

In zijn advies gaat de Vlor ook dieper in op de onderdelen van de conceptnota met in het bijzonder de doelstellingen met de voorgestelde maatregelen voor het gewoon onderwijs, de leersteun en het buitengewoon onderwijs.

Download hier het volledige advies (PDF, 631.08KB)