Inhoudelijk verzameldecreetAdvies over het voorontwerp van decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs

Voor het eerst wordt er dit jaar, naast een genummerd onderwijsdecreet dat de juridisch-technisch wijzigingen moet bevatten, ook een inhoudelijk verzameldecreet voor het onderwijs voorgelegd aan het Vlaams Parlement. Dat moet een aantal bestaande niveau- en themadecreten inhoudelijk verbeteren en aanvullen. De Vlor vindt het een goede zaak dat die niet meer gebeuren via een onderwijsdecreet.

De Vlor beoordeelt de voorstellen grotendeels positief, maar heeft toch vragen of bedenkingen bij een aantal maatregelen.

Genadejaar bij programmaties

De Vlor vindt het positief dat scholen in het buitengewoon basisonderwijs of in het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs geen hernieuwde aanvraag moeten indienen voor het daaropvolgende schooljaar indien zij pas dan starten met de goedgekeurde programmatie. Wel moet de overheid blijvende inspanningen leveren om tijdig te beslissen over de programmaties en daarover zo snel mogelijk naar scholen te communiceren.

Pilootproject leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

De rechtszekerheid die er komt voor de pilootregio’s voor leerlingenvervoer, mag op geen enkele manier een voorafname zijn op een mogelijke definitieve uitrol. Daarvoor moet eerst een gedegen evaluatie van het pilootproject komen.

Digitaal akkoord wijziging schoolreglement

Het wordt mogelijk gemaakt dat ouders hun digitaal akkoord geven bij wijzigingen aan het schoolreglement in het basis- en secundair onderwijs. De Vlor vindt wel dat scholen alert moeten blijven in het bereiken van alle ouders en de digitale kloof. Ook is er van de overheid verdere verduidelijking nodig over wat een digitaal akkoord precies inhoudt, zodat een school dat akkoord juridisch ook correct vorm kan geven. 

De Vlor vraagt om ook om de maatregel niet te beperken tot het leerplichtonderwijs, maar uit te breiden naar het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de internaten.

Afschaffen minimumleeftijd getuigschrift basisonderwijs

De Vlor heeft ernstige vragen bij de plannen om de minimumleeftijd van acht jaar voor het getuigschrift basisonderwijs af te schaffen.  Leerlingen kunnen misschien snel lerend zijn, maar het is ook belangrijk dat ze matuur genoeg zijn om hun plaats te vinden tussen (veel) oudere leerlingen. Niet enkel cognitief leren is belangrijk. Het basisonderwijs ondersteunt leerlingen ook in hun algemene, brede ontwikkeling op vlak van executieve functies, op motorisch en sociaal-emotioneel vlak.

Overige maatregelen

Het advies spreekt zich verder ook uit over volgende maatregelen uit het decreet:

  • ontbinding inschrijving in het basis- en secundair onderwijs;
  • verlenging preventieve schorsing leerling;
  • onderscheid ontbindende en opschortende voorwaarde inschrijving lager onderwijs;
  • toelatingsvoorwaarden lager onderwijs;
  • wijziging telwijze type 5 buitengewoon basisonderwijs;
  • leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het deeltijds kunstonderwijs;
  • voordrachtgevers in leeractiviteiten op maat.
Download hier het volledige advies (PDF, 363.18KB)