Programmatieaanvragen buitengewoon basisonderwijs – schooljaar 2022-2023

De Vlor adviseerde vijf programmatieaanvragen voor het schooljaar 2022-2023 waarvan een voor de oprichting van een nieuw type in een bestaande school en vier voor een type in een nieuwe op te richten school.

De Vlor beoordeelt de vijf programmatie-aanvragen als positief. We vragen aan de overheid om haar beslissing over de programmaties tijdig uit te brengen en de scholen zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van haar beslissing.

We vestigen ook opnieuw de aandacht op het feit dat de programmatieprocedure van het decreet basisonderwijs enkel betrekking heeft op de oprichting van types en niet op de oprichting van scholen. Daarenboven stellen we vast dat de regelgeving voor het buitengewoon secundair onderwijs expliciet bepaalt dat een nieuwe op te richten school, ontstaan door afsplitsing, niet wordt beschouwd als een programmatieaanvraag. De Vlor vraagt om dit in de toekomst voor het buitengewoon basisonderwijs, net als in het buitengewoon secundair onderwijs, uitdrukkelijk te omschrijven zodat alle onduidelijkheid wordt uitgesloten.

Wat betreft de aanvragen tot oprichting van een type van vrije keuze vraagt de Vlor om de formulering in het besluit van de Vlaamse Regering beter af te stemmen op de betreffende artikels in het decreet basisonderwijs. Voor die dossiers is geen advies van de Vlor vereist. Daarbij hoort ook een heldere communicatie vanuit de overheid, waarbij deze dossiers niet toegevoegd worden aan de oorspronkelijke adviesvraag.

Tot slot signaleert de raad de blijvende nood aan transparantie ten aanzien van alle onderwijspartners over de wijzigingen in het onderwijslandschap.

Criteria

De Vlor beoordeelde de aanvragen op basis van volgende decretale criteria:

  • administratieve criteria
  • omgevingsanalyse
  • aanwezige expertise en inspanningen voor professionalisering

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de aanvragen op basis van dit advies en de adviezen van AGODI en de onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 321.09KB)