Impact van inburgeringsdecreet op alle NT2-leerdersAdvies over het wijzigingsdecreet NT2

De Vlaamse regering heeft het inburgeringsbeleid grondig hertekend. Daardoor wordt ook het vormingspakket voor Nederlands Tweede Taal (NT2) aangepast. Een van de nieuwigheden is dat alle NT2-cursisten voortaan een gestandaardiseerde test zullen moeten afleggen om het taalniveau A2 te behalen. Zij zullen ook inschrijvingsgeld moeten betalen voor de opleiding en de test.

De Vlor vindt het onaanvaardbaar dat de testen worden ingevoerd zonder voorbereidend wetenschappelijk onderzoek. De Vlaamse regering wil er immers grote gevolgen aan koppelen. Cursisten moeten slagen op de test om hun kwalificatie te behalen en voor inburgeraars hangen er sancties aan vast. Daar is minstens grondig wetenschappelijk onderzoek en evidence informed en participatieve ontwikkeling voor nodig. Bovendien is er op dit ogenblik nog geen enkele vooruitgang gemaakt in de ontwikkeling van die testen. Het was oorspronkelijk voorzien dat ze zouden worden ingevoerd vanaf 1 januari 2022. Dat is ondertussen uitgesteld, zonder zicht op een nieuwe timing.

Het ondoordacht opleggen van de testen voor alle cursisten vormt zelfs een inbreuk op de grondwettelijke en pedagogische vrijheid van onderwijs. Het volwassenenonderwijs en zijn leraren hebben immers de opdracht en autonomie om hun evaluatie zelf vorm te geven. Door het opleggen van gestandaardiseerde testen voor het behalen van de kwalificatie, komt de permanente evaluatie in de opleidingen NT2 in het gedrang.

In zijn vorige drie adviezen over het hertekende inburgeringsbeleid heeft de Vlor ook bezwaar geuit tegen de invoering van het inschrijvingsgeld. Die maatregel gaat in tegen de decretale doelstellingen om de participatie van kwetsbare groepen en werkzoekenden aan het volwassenenonderwijs en de dienstverlening van VDAB te stimuleren door inschrijvingsgeld te verlagen of te schrappen. Gezien de overheid geen intentie toont om van haar plannen af te wijken, lijst de Vlor in dit nieuwe advies vragen op bij de verdere uitwerking.

Het advies formuleert ook beleidsaanbevelingen voor de invoering van de onderwijsbevoegdheid voor de centra voor basiseducatie met de opleiding NT2 voor het taalniveau B1, de afstemming met de regelgeving over Maatschappelijke oriëntatie (MO), de vaststelling van beperkte leercapaciteiten en de toegang tot het aanbod van het volwassenenonderwijs door een verruimde definitie van studeren.

Download hier het volledige advies (PDF, 639.85KB)