Aandachtspunten bij de toegang tot het hoger onderwijs en het toelatingsexamen DiergeneeskundeAdvies bij de visienota ‘De invoering van een toelatingsexamen voor de inschrijving in een bacheloropleiding in het studiegebied Diergeneeskunde’

Invoer van een toelatingsexamen Diergeneeskunde

Er ligt een voorstel op tafel om voor de opleidingen Diergeneeskunde vanaf academiejaar 2023-2024  een toelatingsexamen in te voeren, naar analogie met de toelatingsexamens voor arts en tandarts. Het voorstel werd uitgewerkt in een visienota en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 juli 2021.

Toegang tot hoger onderwijs vanuit helikopterperspectief

Er worden momenteel al verschillende (toetsings)instrumenten gehanteerd die het studiekeuzeproces van toekomstige studenten begeleiden en versterken en de overgang van secundair naar hoger onderwijs ondersteunen. De Vlor heeft begrepen dat de Vlaamse Regering eraan denkt om daar nog verdere stappen in te zetten. Tegen die achtergrond reflecteert de Vlor, vanuit zijn helikopterperspectief, over de toegang tot het hoger onderwijs. We schuiven daarbij enkele algemene principes naar voren:

  • Vrije toegang tot hoger onderwijs blijven vooropstellen;
  • Samenhang en complementariteit van instrumenten bewaken, alsook hun unieke rol in de onderwijsloopbaanbegeleiding;
  • Voldoen aan randvoorwaarden om kwaliteit en werking van instrumenten te waarborgen;
  • Degelijke analyse en bijsturing van de bestaande instrumenten vooraleer er verdere uitbreiding plaatsvindt;
  • Gegronde argumentatie hanteren bij de invoer van een toelatingsexamen: In hoeverre neemt de opleiding in kwestie een uitzonderingspositie in, die de beperking van de vrije toegang tot het hoger onderwijs rechtvaardigt?

Randvoorwaarden bij de invoer van het toelatingsexamen Diergeneeskunde

De Vlor geeft enkele aandachtspunten bij de invoer van een toelatingsexamen diergeneeskunde mee, indien de politieke keuze daarvoor wordt gemaakt. We vragen in dat geval een beargumenteerde keuze voor een ‘numerus clausus’ of ‘numerus fixus’, afstemming met het toelatingsexamen arts/tandarts, en een haalbare timing. Als het toelatingsexamen wordt ingevoerd, moet het verder ook gepaard gaan met de uitrol van een voorbereidingstraject, heldere communicatie, opvolging van niet-geslaagden, en monitoring van het effect.

Download hier het volledige advies (PDF, 387.62KB)