Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 februari 2022

Een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) kan opleidingen organiseren die behoren tot de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs. Dat laat de centra toe in te spelen op bestaande en nieuwe opleidingsbehoeften en draagt bij tot het vervullen van de missie en de opdracht van het volwassenenonderwijs.

De Vlor heeft adviesbevoegdheid over de programmatie-aanvragen van de CVO. Het huidig advies betreft 41 aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid, ingediend door 16 centra. De Vlaamse regering kan de aanvraag weigeren of inwilligen met een gemotiveerde beslissing. De raad stelde voorafgaand aan de bespreking van de dossiers beoordelingscriteria op, gebaseerd op de geldende regelgeving.

Voorafgaand aan de gemotiveerde adviezen, geeft de Vlor nog zes algemene opmerkingen mee, zowel gericht naar het beleid als naar de aanvragende centra:

  1. Regionaal overleg biedt opportuniteiten tot het maken van afspraken op het vlak van onderwijsaanbod en het opzetten van samenwerkingen binnen dat kader. De leden van de Technische werkgroep Onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs van de Vlor blijven zich inzetten om dat te stimuleren.
  2. De Vlor hecht veel belang aan de advisering van het Agentschap integratie en Inburgering waar het gaat om de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid voor Nederlands tweede taal (NT2) -opleidingen, onder meer voor het aanbieden van geïntegreerde taaltrajecten in beroepsopleidingen. We vragen wel om verduidelijking over datagebruik en over het overleg met en opvolging van de centra. We vragen de overheid om met de betrokken actoren een overleg te faciliteren.
  3. De onderwijscoördinatoren van de penitentiaire instellingen hanteren voor de advisering van de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid een beslissingsboom en een draaiboek als chronologisch stappenplan. Door de fusies en schaalvergroting die de laatste jaren hebben plaatsgevonden, dringt een actualisering van de gehanteerde procedures en het stappenplan zich op.
  4. De Edusprong zorgt voor een versterking van het volwassenenonderwijs. De Vlor ondersteunt dat initiatief en houdt in zijn beoordeling dan ook rekening met de vooropgestelde doelstellingen in de visienota Edusprong
  5. De Vlor stelt zich vragen bij de relevantie van een aantal gegevens die opgevraagd worden bij de aanvraag voor bijkomende onderwijsbevoegdheid en wil daarover graag in overleg met de overheid gaan.
  6. De Vlor vraagt de overheid om voor de volgende aanvraagronde de nodige data, Vlaanderenbreed,  aan te leveren voor het studiegebied Specifieke personenzorg. Zo kan de oefening gemaakt worden rond potentieelbepaling om de reële behoefte in kaart te brengen.