Bijkomende onderwijsbevoegdheid voor cvo voor 1 september 2023

Een centrum voor volwassenenonderwijs (cvo) kan opleidingen organiseren die behoren tot de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs. Dat laat de centra toe in te spelen op bestaande en nieuwe opleidingsbehoeften en draagt bij tot het vervullen van de missie en de opdracht van het volwassenenonderwijs. 

De Vlor gaf advies over 21 aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid, ingediend door 12 centra.  

Enkele algemene opmerkingen   

Evaluatie regelluw kader 

Nog tot en met schooljaar 2023-2024 kunnen centra tijdelijke onderwijsbevoegdheid krijgen binnen een regelluw kader: zij hoeven daarvoor geen aanvraag te doen, enkel een melding.  

Als deze regelluwe periode afgelopen is, verwacht de Vlor een groot aantal aanvragen om deze tijdelijke onderwijsbevoegdheden definitief te maken. Enkele centra willen hier al op anticiperen en doen al een aanvraag voor een onderwijsbevoegdheid waar ze nu een tijdelijke onderwijsbevoegdheid hebben. De Vlor neemt hier voorlopig geen standpunt over in. We dringen aan op een spoedige evaluatie en duidelijkheid voor de centra. 

Regionaal overleg biedt opportuniteiten 

De Vlor blijft een breed regionaal overleg met een netoverschrijdend karakter aanmoedigen: dat maakt het makkelijker om concrete afspraken tussen de centra te maken over het onderwijsaanbod en biedt mogelijkheden om goede samenwerkingen op te zetten.  

Lokale differentiatie 

De Vlor hecht er belang aan dat er naast regionale motivatie ook voldoende differentiatie in de aanvragen is. We vragen dat centra in de toekomst de lokale inbedding van het aangevraagde studiegebied in een bepaalde vestigingsplaats verduidelijken. 

Fotografie 

Net als in de vorige aanvraagrondes zien we heel wat aanvragen voor het studiegebied Fotografie. Ook al is er op de arbeidsmarkt misschien weinig vraag naar het profiel fotograaf, tegelijk vragen veel bedrijven naar kandidaten die voldoende kennis hebben van (digitale) fotografie.  

De Vlor vindt het belangrijk om het aanbod stelselmatig uit te bouwen en erover te waken dat er niet plots een regionaal overaanbod ontstaat. Daarnaast stellen we vast dat er weinig afstemming is gebeurd met het deeltijds kunstonderwijs, waar ook Fotografie of Fotokunst aangeboden wordt. De Vlor wil de cvo’s aanmoedigen om in de toekomst ook met de academies af te stemmen over een mogelijke samenwerking. 

Verder verloop 

Op basis van het advies van de Vlor en van de adviescommissie (met vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs en Vorming en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) zal de Vlaamse regering een beslissing nemen: ze kan de aanvraag weigeren of inwilligen met een gemotiveerde beslissing. 

Download hier het volledige advies (PDF, 367.27KB)