Uitgebrachte adviezen


16/02/2023

Oprichting nieuwe school, nieuwe opleidingsvorm of nieuw type buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

16/02/2023

Programmatie niet-duale opleidingen opleidingsvorm 3 buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

16/02/2023

Programmatie duale opleidingen opleidingsvorm 3 buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

16/02/2023

Programmatie duaal leren gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

02/02/2023

Programmatie derde graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2023-2024

02/02/2023

Monitoring modernisering secundair onderwijs: kijk naar het geheel, voorbij de cijfers, en rapporteer genuanceerd

Advies n.a.v. de screening van studieloopbanen en beroepskeuzes in het gemoderniseerd secundair onderwijs

02/02/2023

Programmaties nichebasisopties eerste graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2023-2024

02/02/2023

Programmatie tweede graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2023-2024

26/01/2023

Open scholen

Advies over voorontwerp van decreet over open scholen

18/01/2023

Programmaties buitengewoon basisonderwijs 2023-2024

12/01/2023

Onderwijsdecreet XXXIII

Advies over het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIII

08/12/2022

Nieuw structuuronderdeel Butler-eventorganisator

Advies over het voorstel voor een nieuw structuuronderdeel Butler-eventorganisator

18/11/2022

Nieuwe onderwijskwalificaties voor ICT-opleidingen

Advies over voorstellen voor nieuwe onderwijskwalificaties Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen, Datacommunicatie- en netwerkinstallaties en Applicatie- en databeheer, en voor actualisering van de onderwijskwalificatie Industriële ICT

09/11/2022

Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 februari 2023

Advies over bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 februari 2023

20/10/2022

Programmadecreet bij begrotingsopmaak 2023

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsopmaak 2023

18/10/2022

Hefbomen en voorwaarden voor een grotere sociale inclusie van kansengroepen in het hoger onderwijs

Advies over de sociale inclusie van kansengroepen in het hoger onderwijs

13/10/2022

De Vlaamse toetsen getoetst: ernstige tekorten voor juridische en inhoudelijke onderbouwing

Advies over het voorontwerp van decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs

28/09/2022

Rol CLB bij leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat betreft de rol van de centra voor leerlingenbegeleiding

27/09/2022

Verankering afstandsonderwijs in het secundair onderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet over het interactief afstandsonderwijs in het secundair onderwijs

22/09/2022

Samenwerking in sectorconvenants verder versterken

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de sectorconvenants en de intersectorale convenants

22/09/2022

Het gebruik van persoonsgegevens in het basisonderwijs, secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs, de Codex Secundair Onderwijs en het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs wat betreft het gebruik van persoonsgegevens

22/09/2022

Een nieuw regelgevend kader voor de onderwijsinternaten

Advies over het voorontwerp van decreet Onderwijsinternaten

22/09/2022

Weg naar nieuw decreet leersteun vraagt stevige fundering en concretisering

Advies over het voorontwerp van decreet over leersteun

20/09/2022

Standaardtest NT2 in het volwassenenonderwijs niet wenselijk, niet haalbaar en niet aanvaardbaar

Advies over het voorontwerp van het besluit van de Vlaamse Regering over de NT2-test in het volwassenenonderwijs

13/09/2022

Inkanteling Raad Studievoortgangsbeslissingen in de Vlaamse Bestuursrechtscolleges

Advies over het voorontwerp van decreet over de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

23/06/2022

Premies werkplekleren

Advies bij het voorontwerp van decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleidingen

23/06/2022

Organisatie van het schooljaar

Aanbevelingen na consultatie van het onderwijsveld

09/06/2022

Nieuwe onderwijskwalificaties Dierenverzorgingstechnieken en Printmediatechnieken

18/05/2022

Aanvragen voor bijkomende programmatie in het dko - schooljaar 2022-2023

12/05/2022

Nieuwe onderwijskwalificatie Freinetpedagogie