Rol CLB bij leerlingenbegeleiding in het basisonderwijsAdvies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat betreft de rol van de centra voor leerlingenbegeleiding

De beleidsnota Onderwijs 2019-2024 voorziet in de verdere uitrol van het decreet leerlingenbegeleiding.

De decreetgever wil daarbij een aantal taken van het CLB in het basisonderwijs schrappen. Het gaat om taken op vlak van advisering bij beslissingen in de schoolloopbaan:

  • verplicht overleg van de school met het CLB bij zittenblijven;
  • verplicht advies van het CLB bij verlengd verblijf in het kleuteronderwijs;
  • verplicht advies van het CLB bij vervroegde instap in het lager onderwijs;
  • verplicht advies bij verlengd verblijf in het lager onderwijs voor 14-jarigen.

De Vlor kan zich erin vinden dat deze verplichtingen worden geschrapt. De raad formuleert wel enkele aanbevelingen om te voorkomen dat er verwarring ontstaat rond de inhoudelijke betrokkenheid van het CLB bij loopbaanbeslissingen. Die moet behouden blijven en dit in de verschillende fasen van het zorgcontinuüm, ook in fase 0 (brede basiszorg) en fase 1 (verhoogde zorg).

Download hier het volledige advies (PDF, 351.56KB)