Open scholenAdvies over voorontwerp van decreet over open scholen

De Vlor onderschrijft de doelstelling van het voorontwerp van decreet om méér buitenschools gebruik van schoolgebouwen te realiseren. Door het gebruik van schoolgebouwen te delen versterken scholen de lokale gemeenschap en beantwoorden ze aan een reële nood aan ruimte voor verenigingen, organisaties en buurtbewoners. 62% van de schoolgebouwen wordt op dit moment al opengesteld. 

Schoolbesturen hiertoe verplichten zal echter contraproductief werken. Sommige schoolbesturen zullen door deze verplichting hun gepland infrastructuurproject uitstellen of zelfs schrappen. 

Er blijven nog heel wat financiële, fiscale en organisatorische drempels die het voor schoolbesturen moeilijk maken of die hen verhinderen om infrastructuur open te stellen. De Vlor gaat in dit advies hier dieper op in en geeft ook enkele aanbevelingen aan de minister om deze drempels weg te halen. 

De Vlor vraagt aan de Vlaamse Regering om het openstellen van schoolgebouwen niet te verplichten, maar om open scholen te faciliteren door deze drempels weg te werken. De raad is ervan overtuigd dat de Vlaamse Regering op die manier veel eerder de doelstelling zal realiseren om het buitenschools gebruik van schoolgebouwen te maximaliseren. 

Tot slot geeft de Vlor ook opmerkingen over het voorliggende ontwerp van decreet. Er zijn heel wat onduidelijkheden over het toepassingsgebied. De aanvraagprocedure voor scholenbouw of infrastructuurwerken voorziet de mogelijkheid om tijdelijk of permanent af te wijken van de verplichting. GO! of AGION beslissen of de afwijking wordt toegestaan op basis van een gezamenlijk beoordelingskader. Dit kader werd echter nog niet opgesteld, en daarom gaat de Vlor er ook vanuit dat de verplichting om infrastructuur open te stellen nog niet in voege kan treden. 

Download hier het volledige advies (PDF, 364.83KB)