Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 februari 2023Advies over bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 februari 2023

Een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) kan opleidingen organiseren die behoren tot de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs. Dat laat de centra toe in te spelen op bestaande en nieuwe opleidingsbehoeften en draagt bij tot het vervullen van de missie en de opdracht van het volwassenenonderwijs.

De Vlor heeft adviesbevoegdheid over de programmatie-aanvragen van de CVO. De huidige adviesvraag betreft 14 aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid, ingediend door 6 centra. De Vlaamse regering kan de aanvraag weigeren of inwilligen met een gemotiveerde beslissing. De raad stelde voorafgaand aan de bespreking van de dossiers beoordelingscriteria op, gebaseerd op de geldende regelgeving.

Het beperkt aantal aanvragen tegenover de vorige aanvraagrondes hangt samen met het huidig regelluw kader. Dat maakt het voor CVO’s mogelijk maakt om tijdelijke onderwijsbevoegdheid te verkrijgen tot en met schooljaar 2023-2024. Bij de beoordeling van de dossiers heeft de Vlor met die context rekening gehouden.

Regionaal overleg biedt opportuniteiten

We blijven de centra uitdrukkelijk wijzen op de meerwaarde van regionaal overleg voor het maken van afspraken op vlak van onderwijsaanbod en het opzetten van samenwerkingen. De Vlor ziet daarbij ook opportuniteiten in een regio-overstijgend overleg in Brussel en de Vlaamse Rand (regio Halle-Vilvoorde), waar verschillende centra in de verschillende regio’s een overlappende wervingszone beogen en er een overlap is van de potentiële instroom.

Fotografie

De Vlor vindt het positief dat de Vlaamse Regering in haar beoordeling van de aanvragen voor het studiegebied Fotografie in de vorige aanvraagronde rekening heeft gehouden met  de vraag op de arbeidsmarkt en de nieuwe opleidingsprofielen. Ook in deze aanvraagronde betreffen negen van de veertien aanvragen de onderwijsbevoegdheid voor Fotografie.

We vinden het daarbij belangrijk om het aanbod stelselmatig uit te bouwen en erover te waken dat er niet plots een regionaal overaanbod ontstaat. Daarom hebben we naast de behoefte op niveau van de vestigingsplaats ook de regionale spreiding in rekening gebracht bij opmaak van dit advies. In de toekomst volgen we de evolutie van het aanbod Fotografie nauw op met het oog op eventuele heraanvragen.

Download hier het volledige advies (PDF, 412.65KB)