Bijkomende onderwijsbevoegdheid Deeltijds Kunstonderwijs - schooljaar 2023-2024

Een schoolbestuur van een academie moet ten laatste op 1 maart bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) een aanvraag indienen om een bijkomende onderwijsbevoegdheid te krijgen. Die aanvragen gaan vervolgens ter advisering naar de Vlor.  

Dit advies gaat over de aanvragen voor het schooljaar 2023-2024. De Vlor heeft 44 ontvankelijke aanvragen ter advisering ontvangen. 

Algemene opmerkingen 

Besparingen 

Ondanks gunstige beoordelingen door de Vlor en AGODI/Onderwijsinspectie werden er bij de vorige aanvraagronde opnieuw heel wat kwaliteitsvolle aanvragen voor structuuronderdelen afgekeurd met als argument dat er geen financiële ruimte beschikbaar was. De Vlor vindt dat geen valabel argument: de programmatie van structuuronderdelen vangt de sector immers zelf op via de solidariteitsfactor. De Vlor vraagt daarom nogmaals om alle kwaliteitsvolle aanvragen te honoreren en goed te keuren.  

Kwaliteit van de dossiers 

Verschillende aanvragers die in een vorige ronde een ongunstig advies kregen, hebben rekening gehouden met de geformuleerde feedback door hetzij de Vlor, hetzij AGODI en de Onderwijsinspectie en hebben hun dossiers herwerkt. Dat is een positieve evolutie.   

Daarnaast stelt de Vlor vast dat academies bij aanvragen voor clusters van onderwijsbevoegdheden met meerdere opties soms te weinig inhoudelijke duiding geven: over welke mogelijkheden in de cluster gaat het precies? Hoe zal de academie hieraan invulling geven? Om een gunstig advies te krijgen, is het belangrijk dat de dossiers voldoende individuele elementen bevatten.  

Verder verloop 

De minister neemt voor 15 mei een beslissing op basis van de adviezen van de Vlor, de adviescommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van AGODI, het departement Onderwijs en Vorming en de Onderwijsinspectie). Aanvragen van een schoolbestuur van een academie waarvan de hoofdvestigingsplaats in Brussel ligt, krijgen ook een advies van het netoverschrijdend samenwerkingsforum deeltijds kunstonderwijs Brussel.    

Download hier het volledige advies (PDF, 345.31KB)