Regels schrappen is niet voldoende om planlast in onderwijs weg te werkenAdvies bij het voorontwerp van decreet over het opheffen van meerdere onderwijsbepalingen

Minister Weyts legde de Vlor een reeks voorstellen voor te schrappen regelgeving voor en vroeg de Vlor naar bijkomende voorstellen, met als doel planlast, juridisering en regeldruk te verminderen. De Vlor heeft die oefening gemaakt en komt tot de volgende bevindingen.

Regelgeving is niet de enige oorzaak van planlast

Planlast is een complex gegeven en er worden heel wat inspanningen gedaan om eraan tegemoet te komen. De Vlor kijkt uit naar de instrumenten van de onderwijsinspectie om planlast op school in beeld te brengen en bespreekbaar te maken.

De concrete voorstellen om regelgeving te schrappen of te vereenvoudigen, zullen dus niet volstaan om het probleem van planlast op te lossen.

De regelgeving veroorzaakt wel extra druk

Er zijn heel wat aspecten van de regelgeving die voor extra druk zorgen bij schoolteams, directeurs, leraren, administratie, …. De Vlaamse Regering moet dat aanpakken.

Timing


De periode tussen de goedkeuring van de regelgeving en de ingangsdatum is vaak zeer kort, waardoor scholen te weinig tijd hebben om zich degelijk voor te bereiden. Wetgeving die van kracht wordt op 1 september, zou ten laatste voor de paasvakantie van het voorgaande schooljaar moeten ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Gebrek aan transparantie

Dat er voortdurend wijzigingen gebeuren aan de regelgeving creëert ook druk, doordat scholen dat allemaal moeten beheersen en verwerken. Ook de complexiteit, de mate van detail en onduidelijkheid van regelgeving bemoeilijken het gebruik ervan en maken dat er veel tijd gaat naar interpretatie en aftoetsing.

Complexe administratieve en technische vereisten

Heel wat vereisten die voortkomen uit de concrete vertaling van regelgeving, worden als onnodig ervaren, als administratieve overlast die door efficiëntietoetsen kan aangepakt worden. Ook verschillende bewaartermijnen voor documenten van leerlingen creëren veel planlast.

Niet afgestemde regelgeving

Nieuwe regelgeving van andere beleidsdomeinen en niveaus (regionaal, federaal, Europees) die ook impact heeft op onderwijs, houdt niet altijd rekening met bestaande (onderwijs)regelgeving. Dat bemoeilijkt de toepassing ervan.

Niet-toepassing of niet-handhaving van regelgeving

Het voorontwerp van decreet schrapt een aantal bepalingen die nu niet toegepast worden. De Vlor vraagt om na te denken of sommige regels niet beter gewoon toegepast worden in plaats van ze te schrappen. Dat kan misschien net minder planlast creëren.

Je kan niet zomaar regelgeving schrappen

Regelgeving schrappen is niet vanzelfsprekend en moet grondig en zorgvuldig gebeuren. Dat roept de vraag op welke regelgeving onderwijs nodig heeft om autonomie en verantwoording in evenwicht te houden. De Vlor zal die oefening binnen afzienbare tijd maken.

Download hier het volledige advies (PDF, 478.18KB)