​​Premies werkplekleren ook nodig voor de alternerende beroepsopleiding in buitengewoon secundair onderwijs Advies over Besluit van de Vlaamse regering over premies werkplekleren

Dit ontwerp van besluit geeft uitvoering aan het decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding. Het decreet moet de stimulansen voor ondernemingen optimaliseren en vereenvoudigen in het kader van werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding.

Het ontwerp van besluit voert één premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen in. Die premie stimuleert ondernemingen om een kwalitatieve leerwerkplek aan te bieden voor een kwalificerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent. Daarnaast wordt een leerlingenpremie alternerende opleiding ingevoerd. Deze premie moet leerlingen stimuleren om hun alternerende opleiding succesvol af te ronden.

Onze belangrijkste opmerking is dat de premie alle vormen van doorgedreven werkplekleren in het buitengewoon onderwijs zou moeten valoriseren. De alternerende beroepsopleiding (ABO) biedt BuSO OV3-leerlingen in de integratiefase (na hun initiële opleiding) een éénjarige opleiding in de vorm van alternerend leren en werken. Naast twee dagen vorming op school lopen deze leerlingen wekelijks ook drie dagen (onbezoldigde) stage in een bedrijf. Het is belangrijk voor zowel deze jongeren als de bedrijven die hen begeleiden om hier eenzelfde premie te voorzien. Zo stimuleren we bedrijven om te blijven investeren in deze opleidingen en motiveren we leerlingen om een alternerende opleiding te volgen.

Download hier het volledige advies (PDF, 350.37KB)