Een toekomst voor ambitieus en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereenAgenda voor het Onderwijsbeleid 2024-2029

Ambitieus en kwaliteitsvol onderwijs voorzien voor élke lerende. Dat is de centrale doelstelling die de Vlaamse Onderwijsraad naar voor schuift voor de volgende Vlaamse regering. Dat vraagt beleid met een perspectief op de lange termijn, dat dus al verder kijkt dan de volgende legislatuur, en met een focus op kwaliteitsontwikkeling. Een performant en coherent onderwijsbeleid vergt een totaalaanpak in onderwijs én over beleidsdomeinen heen, respect voor de autonomie van onderwijsinstellingen en -professionals en gegarandeerde financiering.  

Om de onderwijskwaliteit in brede zin op lange termijn verder te versterken, schuift de Vlaamse Onderwijsraad drie prioritaire uitdagingen naar voor. Die kunnen niet in een legislatuur opgelost worden, maar we willen in de komende vijf jaar wel een stevig fundament leggen om die gezamenlijk aan te pakken. 

Diversiteitsresponsief en inclusief onderwijs 

 • Zorg voor maximale toegankelijkheid van het gewenste onderwijstraject voor alle lerenden, en in het bijzonder voor lerenden in een kwetsbare situatie. 
 • Voer een beleidsdiscours dat kwetsbaarheid erkent en emancipatie beoogt zonder stigmatisering. 
 • Werk in overleg met de onderwijspartners in de Vlor een globaal en haalbaar plan voor inclusie uit en stem dat af met andere beleidsdomeinen. 
 • Geef in dat plan de zorg en ondersteuning op elk niveau een boost. 
 • Neem maatregelen om te komen tot meer diverse teams van onderwijsprofessionals. 

Aandacht voor mentaal welzijn 

 • Werk een informatiecampagne uit om in elke onderwijsinstelling te komen tot een zichtbaar beleid rond (mentaal) welzijn. 
 • Maak van een verbindend klimaat in elke onderwijsinstelling een beleidsprioriteit. 
 • Investeer in infrastructuur als veilige en stimulerende leer- en werkomgeving. 

Sterk onderwijs door sterke onderwijsprofessionals 

 • Kom tot een loopbaanpact voor alle onderwijsprofessionals. 
 • Maak professionalisering op een structurele manier onderdeel van de opdracht van de leraar. Voorzie daarvoor de nodige voorwaarden zoals tijd en ruimte. 
 • Versterk de lerarenopleidingen zodat ze het fundament blijven voor de vorming van elke leraar. 

Beleid dat op lange termijn impact wil hebben op de kwaliteit van het onderwijs, heeft afstemming en draagvlak nodig bij de partners die het onderwijs realiseren. Daarom is er nood aan een structurele en versterkte samenwerking tussen de overheid en de onderwijsgemeenschap in de voorbereiding van onderwijsbeleid. De Vlor engageert zich om daaraan bij te dragen en zo zijn opdracht als strategische adviesraad waar te maken.

Download hier het volledige advies (PDF, 633.96KB)