Internationaal onderwijsbeleid

Het Vlaamse onderwijsbeleid wordt in toenemende mate beïnvloed door internationale organisaties en processen zoals de Europese Unie, Oeso en Bologna. De Vlor houdt hier de vinger aan de pols.

Opvolging internationaal onderwijsbeleid

De Vlor volgt de belangrijke ontwikkelingen in het internationale onderwijsbeleid systematisch en grondig op en stelt zijn partners in de gelegenheid om mee op de hoogte te blijven. De raad verzamelt onderwijsgebonden informatie van de Europese Unie (Raden, Commissie, Parlement) volgt de agenda op van onder meer de Oeso en de Unesco. Op die manier kunnen de Vlaamse stakeholders zich een idee vormen van de impact van Europese beleidslijnen op het Vlaams onderwijsbeleid, van de links tussen beide niveaus of, soms, het ontbreken van die links.

De Vlor brengt sinds 2000 op eigen initiatief advies uit over alle relevante ontwikkelingen in het Europese onderwijsbeleid die impact hebben op het Vlaamse onderwijsbeleid: het kader voor sleutelcompetenties, het Europees kwalificatieraamwerk, de opeenvolgende strategieën om de doelstellingen van het Strategisch Raamwerk Onderwijs en Vorming (ET2020) te bereiken, doelen die voortvloeien uit het Europese semester.

De Vlor-commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid inventariseert jaarlijks de ontwikkelingen in het internationale onderwijsbeleid en is doorgeefluik voor informatie naar de verschillende raden en geledingen van de Vlor opdat die waar relevant kan worden gebruikt bij de advieswerking. Ook het dissemineren van resultaten van internationaal onderwijsonderzoek is een onderdeel van die taak van de Vlor.

Eunec- Netwerk Europese onderwijsraden

Om de noodzakelijke informatie te verzamelen over de internationale kalender, werkt de Vlor ook nauw samen met andere onderwijsraden in het kader van EUNEC, het Europees netwerk van onderwijsraden. De Vlor is een actief lid van dit platform voor informatie-uitwisseling en debat tussen de onderwijsraden in de EU-lidstaten.