Nieuwkomers

Voor nieuwkomers, zoals vluchtelingen, is onderwijs cruciaal voor hun integratie in onze samenleving.

Onthaal in het leerplichtonderwijs
Voor de leerplichtige nieuwkomers subsidieert en financiert de overheid uren-leraar in het basisonderwijs, onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers en vervolgschoolcoaches in het secundair onderwijs. Een specifieke groep onder de nieuwkomers zijn vluchtelingen. Met het oog op de psychosociale begeleiding die zij nodig hebben, financiert de overheid traumapsychologen die toegevoegd zijn aan de centra voor leerlingenbegeleiding.

NT2
Volwassenen kunnen in de centra voor volwassenenonderwijs, in de centra voor basiseducatie en in de universitaire centra voor taalonderwijs terecht om lessen Nederlands te volgen in het kader van hun inburgeringstraject. Voor hen is het ook belangrijk dat de diploma’s die ze behaalden in hun land van herkomst snel worden erkend om hier snel opnieuw aan de slag te kunnen. Daarvoor is NARIC Vlaanderen bevoegd.