Continuïteit in schoolloopbanen van jonge nieuwkomers garanderenAdvies aan de nieuwe Vlaamse en federale regering

De Vlor pleit al langer voor een integrale aanpak van de opvang van vluchtelingen en andere nieuwkomers. Er moet van meet af aan aandacht zijn voor alle noden en verwachtingen van de nieuwkomers en alle aspecten van hun ontwikkeling. Dat kan het best waargemaakt worden in een stabiele context waar de begeleiding maatwerk is en gebaseerd op samenwerking tussen meerdere partners. Voor kinderen en jongeren is dat onlosmakelijk verbonden met continuïteit in hun schoolloopbaan.

Kwetsbaarheid als uitgangspunt

Elk kind, elke jongere, ongeacht zijn afkomst, heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. Onderwijsactoren engageren zich om dat waar te maken. Maar dat is moeilijk als kinderen en jongeren meermaals van school moeten veranderen als gevolg van gedwongen verhuizingen. Daarom moeten zij per definitie als kwetsbaar beschouwd worden en zo snel mogelijk in een stabiele, lokale context terechtkomen, zodat ze zoveel mogelijk in dezelfde school kunnen blijven bij overgangen in hun asielprocedure. Opvang in een lokale context biedt ook meer mogelijkheden op vlak van integrale begeleiding en netwerkvorming.

Samenwerkende overheden en lokale regie

De integrale aanpak kan beter waargemaakt worden als het onderlinge overleg tussen alle beleidsniveaus en -domeinen die bij de opvang van vluchtelingen/nieuwkomers betrokken zijn, geformaliseerd wordt en aanstuurt op meer afstemming en samenwerking, duidelijke engagementen en structurele afspraken. Het lokale niveau moet een sterke regierol en autonomie krijgen.


Snelle integratie in onderwijs

In een integraal opvangbeleid ligt het voor de hand dat kinderen en jongeren zo snel mogelijk in een passende school terechtkomen, waar ze een band kunnen opbouwen met hun leeftijdsgenoten. Daarvoor is er nood aan een snelle en grondige screening van de mogelijkheden en zorgnoden, snellere integratie in de reguliere klas en meer inzet op flexibele leerwegen. Onderwijs moet daarvoor de nodige expertise kunnen opbouwen en behouden. De overheid moet dat alles verder stimuleren en faciliteren.

Inspiratie voor de volgende Vlaamse regering

Na de parlementsverkiezingen van 26 mei 2019 staan we voor een nieuwe regering. In januari bracht de Vlor al een memorandum uit met zeven beleidsthema’s die een volgende regering zou moeten aanpakken en de kritische voorwaarden daarvoor. 

Binnen de Vlaamse Onderwijsraad gingen de raden van de verschillende onderwijsniveaus nog verder aan de slag en werkten ze verschillende specifieke adviezen uit ter inspiratie voor het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum
Download hier het volledige advies (PDF, 154.76KB)