Advies over uitvoering en werkbaarheid Afsprakenkader NT2

Jaarlijks evalueert de Raad Levenslang en Levensbreed Leren de uitvoering van het afsprakenkader NT2 en stelt hij eventueel verbeteringen voor.

In het afsprakenkader NT2 leggen de aanbieders van NT2-opleidingen en hun bevoegde ministers taakafspraken vast. Naast de centra voor basiseducatie, de CVO's en de universitaire talencentra (Onderwijs) verzorgen ook VDAB en SYNTRA cursussen NT2. De Huizen van het Nederlands staan in voor de coördinatie van vraag en aanbod. Een deel van het NT2-aanbod staat in functie van het inburgeringsbeleid van de Vlaamse Regering.

Referentiekader Talen

De raad suggereert om voortaan consequent alle studiebewijzen NT2 te erkennen met een niveauaanduiding die expliciet verbonden is aan de niveaus van het Europees Referentiekader voor de Talen, omdat dit ook het referentiekader is waarop de opleidingsprofielen van het volwassenenonderwijs zijn gebaseerd. Dit komt de kandidaat-cursisten én de aanbieders ten goede, omdat het bijkomende instaptoetsen overbodig maakt.

De basisprincipes van het afsprakenkader stelt de raad niet ter discussie. Hij signaleert wel een aantal knelpunten.

  • Er zijn te weinig intensieve en versnelde NT2-opleidingen voor de hoogstgeschoolden.
  • De Huizen van het Nederlands hebben geen geschikte instrumenten om cursisten naar de universitaire talencentra of centra voor volwassenenonderwijs door te verwijzen.
  • De overstap van het NT2-onderwijs naar het vervolgaanbod bij VDAB verloopt nog steeds niet optimaal. De raad adviseert dat de overheid geïntegreerde trajecten en taalcoaching structureel mogelijk maakt.

De raad adviseert om verder te overleggen over de geschiktste oplossingen voor specifieke doelgroepen zoals analfabeten, mensen die het basisniveau NT2 maar niet weten te behalen en nieuwkomers die nog geen 18 zijn maar evenmin leerplichtig.

Download hier het volledige advies (PDF, 309.59KB)