Advies over het voorontwerp van het inburgeringsdecreet


Met het inburgeringsdecreet wil Vlaams minister van Welzijn Vogels de inburgering bevorderen van anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen en Brussel. Daarin is ook een rol weggelegd voor het onderwijs. In dit advies doet de Vlaamse Onderwijsraad enkel uitspraken over bepalingen die behoren tot of raakvlakken hebben met het beleidsdomein onderwijs. Hij geeft geen advies over het geheel van het voorontwerp.

Minderjarige nieuwkomers kunnen terecht bij onthaalbureaus. Die onthaalbureaus verwijzen hen door naar het bestaande onthaalonderwijs dat scholen verspreid over heel Vlaanderen organiseren. Nadien moeten zij doorstromen naar het bestaande onderwijsaanbod. De Vlor vindt dat een goede aanpak omdat het hun inburgering bevordert. Die belangrijke doelstelling komt in het ontwerp onvoldoende uit de verf. Het doel van het onthaalonderwijs blijft te veel beperkt tot Nederlandse taalvaardigheid en sociale integratie.

Ook voor de meerderjarige nieuwkomers voorziet het decreet in een inburgeringstraject. Zij volgen in de bestaande opleidingscentra voor volwassenen een aangepast lessenpakket met maatschappelijke oriëntatie, Nederlands voor anderstaligen en loopbaanoriëntatie. De Vlor pleit ervoor om de doelstellingen zeer concreet te omschrijven. Het moet de bedoeling zijn om de nieuwkomers specifieke kennis en vaardigheden bij te brengen waarmee ze zo snel mogelijk hun weg kunnen vinden in onze samenleving. De Vlor vraagt ook om met een speciaal inburgeringsprogramma de analfabete nieuwkomers te helpen. Zij zouden altijd voorrang moeten krijgen om een langer inburgeringsprogramma te volgen.

Download hier het volledige advies (PDF, 84.33KB)