Resultaten overleg evaluatie afsprakenkader NT2

Op verzoek van de onderwijsminister heeft de Raad Levenslang en Levensbreed Leren het afsprakenkader NT2 van 2003 geëvalueerd. Het kader is een goed uitgangspunt gebleken voor overleg en afspraken tussen de verschillende opleidingsverstrekkers. De afstemming en samenwerking zijn verhoogd en de kwaliteit van de NT2-opleidingen verbeterd. Op basis van zijn evaluatie heeft de raad een geactualiseerde versie van het afsprakenkader opgesteld.

In het afsprakenkader legden de ministers die in 2003 bevoegd waren voor de organisatie van NT2-opleidingen de taakverdeling vast. Sindsdien zijn er verschillende nieuwe beleidsinitiatieven genomen. Een herziening drong zich op.

Huizen van het Nederlands
De rol van de Huizen van het Nederlands (HvN) bij de organisatie van de intake en niveaubepaling moet in het afsprakenkader ingeschreven worden. Op het moment van de doorverwijzing moet het Huis de kandidaat-cursist altijd een overzicht geven van àlle centra met een geschikt aanbod in zijn werkingsgebied.

Aanbod kwaliteitsvol en behoeftedekkend
Dankzij de financiële inspanningen van de overheid dekt het NT2-aanbod nu de behoefte en zijn wachtlijsten fel geslonken. De kwaliteit van de NT2-opleidingen is tegelijk sterk toegenomen (nascholing, modulaire structuurschema's, kwaliteitsbewaking inspectie). Daarom vindt de raad het niet langer nodig dat men cursussen basisniveau NT2 (niv. 1.1) zou kunnen inkopen bij “gekwalificeerde derden”. De VDAB zou die mogelijkheid onder voorwaarden openlaten.

Niveaubepaling
De competentiegerichte en functionele benadering van het NT2-onderwijs staat centraal in de opleidingsprofielen. Dus hoort ook de toetsing zich op competenties te richten, ongeacht hoe de cursist ze verworven heeft. Het nieuwe afsprakenkader dat de raad voorstelt, bevat een modelverklaring die de Huizen van het Nederlands kunnen invullen voor anderstaligen die minstens het basisniveau NT2 bezitten. De raad is geen voorstander van een “houdbaarheidsdatum” op de niveaubepalingen van de Huizen van het Nederlands.

De overgang van de basisopleiding NT2 naar een vervolgopleiding (bij een CVO, VDAB, SYNTRA, ...) verloopt nog niet optimaal. Er moet meer aandacht gaan naar het overbruggen van ‘cultuurverschillen' tussen de verschillende aanbodverstrekkers en naar de mogelijkheid om een vervolgopleiding NT2 te combineren met een andere opleiding.

Erkenning studiebewijzen NT2
Met het studiebewijs of de verklaring die een anderstalige over zijn NT2-niveau ontvangt, moet hij terecht kunnen bij alle overheidsinstanties die onder de bevoegdheid vallen van de ministers die het afsprakenkader NT2 ondertekenen. De Vlor vindt het nuttig om het afsprakenkader jaarlijks te evalueren en sluit zijn advies af met een aantal punten waarover hij bijkomend overleg vraagt. Hij bezorgt de minister ook een voorstel van Afsprakenkader NT2 voor 2006.

Download hier het volledige advies (PDF, 116.82KB)