Advies over een ontwerp van vernieuwd afsprakenkader NT2

In opvolging van de derde rondetafelconferentie NT2 ontwierp de stuurgroep van het departement Onderwijs en Vorming een nieuw afsprakenkader NT2.

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming legde dit ontwerp op 28 april 2009 voor advies voor aan de Vlaamse Onderwijsraad. Het definitieve ontwerp van afsprakenkader wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Over de algemene bepalingen van het afsprakenkader formuleert de raad volgende bedenkingen:

  • De betrokken opleidings- en onderwijsinstellingen moeten binnen de regionale raamakkoorden, ook onderlinge werkafspraken maken met het oog op een betere doorstroom van cursisten.
  • De regisseur van het NT2-traject moet tijdig en voorafgaandelijk de opleidingsbehoeften melden aan de Huizen van het Nederlands, zodat de onderwijs- en opleidingsverstrekkers hun aanbod behoorlijk kunnen plannen. De Huizen van het Nederlands moeten, elk voor hun werkingsgebied, een behoeftedekkend aanbod verzekeren. Daartoe moeten zij de nodige afspraken maken met o.a. de consortia volwassenenonderwijs.
  • Behalve de VDAB, heeft ook het volwassenenonderwijs een opdracht voor Nederlands op de werkvloer en voor taalondersteuning in de individuele beroepsopleiding. Kort op de bal spelen, is daarbij een must. De raad pleit voor het nodige pragmatisme.
  • De toekenning van een uniek cursistnummer is een taak voor de regisseur van het traject.
  • De vraag om twee keer per week de aanwezigheden te rapporteren is begrijpelijk vanuit het standpunt van de regisseur van het traject, maar zorgt voor extra planlast en werk voor de centra.
  • Het nieuwe afsprakenkader op 1 september 2009 in werking laten treden, is niet zonder meer uitvoerbaar. Om de onderwijsinstellingen de tijd te geven voor de nodige voorbereidingen, is een gefaseerde invoering aan de hand van een stappenplan noodzakelijk.
Download hier het volledige advies (PDF, 157.09KB)