Hertekening inburgeringstraject: drempels wegwerken Advies over de conceptnota Hertekening van het inburgeringstraject

In de huidige beleidsnota Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering staat de strategische doelstelling om nieuwkomers door het Vlaamse inburgeringsbeleid kansen te geven en hen uit te nodigen een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. De Vlor stelt vast dat de maatregelen uit de conceptnota over de hertekening van het inburgeringstraject significante drempels opwerpen die de sociale participatie van nieuwkomers net bedreigen. Dit advies biedt enkele voorstellen om die drempels in het inburgeringsbeleid weg te werken.

De focus in het advies ligt op het NT2-beleid. We vertrekken daarvoor vanuit het Vloradvies ‘NT2 en sociale participatie’. We stellen vast dat de conceptnota positieve elementen bevat, maar ook veel voorstellen formuleert die lijnrecht ingaan tegen de principes van succesvol NT2-onderwijs dat sociale participatie maximaliseert.

De Vlor mist in de conceptnota een algemeen motiverend verhaal dat niet uitgaat van verplichtingen en sancties, maar inzet op intrinsieke motivatie bij inburgeraars. Het is cruciaal voor het welslagen van het NT2-leren dat de lerenden een positieve houding tot de nieuwe taal aanhouden. De hele maatschappij en (school)cultuur moet die positieve houding stimuleren. Het hertekende inburgeringstraject dat voorgesteld wordt in de conceptnota, met bindende gevolgen en verplichtingen, heeft in dit geval een negatieve impact.

Het advies biedt concrete aanbevelingen over de volgende thema’s:

  1. Inburgering wordt betalend
  2. Resultaatsverbintenis
  3. NT2 en het te bereiken taalniveau
  4. Cursus Maatschappelijke Oriëntatie en geïntegreerde trajecten
  5. Invoeren netwerktraject
  6. Economische zelfredzaamheid versterken
  7. Aanbod op maat
  8. Tolkendienstverlening
  9. Aandacht voor laaggeletterdheid
  10. Het perspectief van hoogopgeleiden (aan UTC)


De Vlor blijft pleiten voor onderwijs dat drempels wegneemt en kansen biedt. We dringen dan ook aan om de conceptnota grondig te herzien en onderwijs niet te gebruiken om drempels op te werpen voor nieuwkomers of wie dan ook.

Download hier het volledige advies (PDF, 218.69KB)