Uitgebrachte adviezen


27/06/2024

Onderwijs verrijkt door onderzoek

Toekomstgericht advies over onderwijsonderzoek in Vlaanderen

26/06/2024

Basisonderwijs in een snel veranderende samenleving

Nood aan houvast voor de toekomst

13/06/2024

Programmaties gemoderniseerd voltijds (buiten)gewoon secundair onderwijs

Advies na de evaluatie van de programmatieadviezen tijdens het moderniseringsproces van het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (2019 - 2024)

11/06/2024

Nood aan een coherent beleid voor een betaalbaar hoger onderwijs

Advies over studiekosten in hoger onderwijs

16/05/2024

Groei- en kwalificatiekansen voor alle jongeren in het secundair onderwijs versterken

Actieplan over duaal leren, de aanloopfase en het groeitraject

16/05/2024

Blik op de toekomst van het buitengewoon secundair onderwijs

Advies voor een nieuwe structuur in het buitengewoon secundair onderwijs met het oog op een nieuw, meer inclusief onderwijslandschap

25/04/2024

Themazetting OBPWO 2024

Advies over het ontwerp van themazetting voor het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2024

28/03/2024

Een toekomst voor ambitieus en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

Agenda voor het Onderwijsbeleid 2024-2029

26/03/2024

Investeren in levenslang en levensbreed leren

Advies over de financiering van het volwassenenonderwijs

26/03/2024

Tijd voor kunst

Evaluatie van 5 jaar niveaudecreet dko

26/03/2024

Bijkomende onderwijsbevoegdheid Deeltijds Kunstonderwijs - schooljaar 2024-2025

26/03/2024

Bijkomende onderwijsbevoegdheid cvo voor 1 september 2024

08/02/2024

Programmaties duaal leren gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2024-2025

08/02/2024

Oprichting van een nieuwe school, een nieuwe opleidingsvorm of een nieuw type in het buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2024-2025

08/02/2024

Programmaties duale opleidingen opleidingsvorm 3 buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2024-2025

08/02/2024

Programmaties niet-duale opleidingen opleidingsvorm 3 buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2024-2025

08/02/2024

Programmaties secundair onderwijs (nichebasisopties, en niet-duale opleidingen tweede en derde graad) – schooljaar 2024-2025

07/02/2024

Fundamenten van onderwijs aan jonge kinderen

Voor elk kind een sterke start

18/01/2024

Optiektechnieken en Opticien

Advies over voorstellen tot actualisering onderwijskwalificatie Optiektechnieken en tot erkenning nieuw structuuronderdeel Opticien

17/01/2024

Programmaties buitengewoon basisonderwijs 2024-2025

16/01/2024

Veilige start voor afstandsonderwijs in deeltijds kunstonderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet over het hybride onderwijs in het deeltijds kunstonderwijs

05/12/2023

Een turbo voor inburgering met het volwassenenonderwijs

Advies over de conceptnota 'Turboplan beter inburgeren en sneller aan het werk

08/11/2023

Bouwen aan breed draagvlak voor nieuwe onderwijsdoelen in het basisonderwijs

Advies bij de (her)start van de ontwikkeling van nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basisonderwijs

07/11/2023

Opleidingsprofielen Koreaans en ICT in een educatieve context

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs die niet gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie voor 1 februari 2024

07/11/2023

Bijkomende onderwijsbevoegdheid cvo voor 1 februari 2024

Advies over bijkomende onderwijsbevoegdheid cvo voor 1 februari 2024

26/10/2023

Nieuwe onderwijskwalificaties Dakwerken en Wegenbouw

Advies over de aanvragen tot erkenning van nieuwe onderwijskwalificaties Dakwerken en Wegenbouw

26/10/2023

Microcredentials als instrument om levenslang en levensbreed leren te stimuleren

Advies n.a.v. de ‘Recommendation on a European approach to microcredentials for lifelong learning and employability’ van de Raad van de EU

18/10/2023

Programmadecreet bij begrotingsopmaak 2024

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsopmaak 2024

14/09/2023

Onderwijsdecreet XXXIV

Advies bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIV

14/09/2023

Lerarenopleiding als fundament voor sterke leraren en kwaliteitsvol onderwijs

Advies over het versterken van de lerarenopleidingen om startbekwame leraren af te leveren