Flexibilisering hoger onderwijs

In deze probleemverkenning wordt nagegaan wat de meerwaarde en gevolgen zijn van de implementatie van het flexibiliseringsdecreet voor studenten, ouders en de hogeronderwijsinstelling.

Conceptuele ommezwaai

Het doel van het flexibiliseringsdecreet is de mogelijkheden tot mobiliteit, differentiatie en levenslang leren te vergroten. De implementatie ervan betekende een ommezwaai voor het Vlaamse hoger onderwijs. Het conceptuele denken over studievoortgang en studiejaren moest grondig veranderen.

Maar realiseert het decreet de meerwaarde die het vooropstelt ook in de praktijk? Via 16 bijdragen van deskundigen brengt dit boek de belangrijkste gevolgen in kaart. Zij zijn vooral van sociale en pedagogisch-didactische aard.

Trends

Het boek gaat in op de trends die nu al duidelijk worden na de implementatie van het flexibiliseringsdecreet. Trends in verband met:

  • de manier waarop instellingen de flexibilisering organisatorisch inkleuren;
  • het stijgend belang van trajectbegeleiding;
  • de werkdruk voor het personeel;
  • de instroom van nieuwe doelgroepen en het diversiteitsbeleid;
  • de doorstroom van studenten in relatie met studentvolgsystemen, vrijstellingen, creditaccumulatie, enz.
  • de juridische waarde van de drie contracttypes die student en instelling kunnen afsluiten;
  • de sociale gevolgen van de flexibilisering voor de studiefinanciering en voor de deelname van studenten met functiebeperkingen.