Financiering van onderwijs; een verkenning

Er staan belangrijke hervormingen op stapel in de financiering van het onderwijs in Vlaanderen.

De minister kondigde de invoering aan van één nieuw financieringssysteem voor de hogescholen en universiteiten in het schooljaar 2008-2009. Voor het volwassenenonderwijs is een nieuw decreet op komst, dat ook de financiering zal vastleggen. In het leerplichtonderwijs zou er vanaf 1 september 2008 eveneens een ander financieringssysteem van start gaan, gebaseerd op leerling- en schoolgebonden criteria.

Ondertussen werkt de overheid aan een inhaalbeweging voor de scholenbouw. Via publiek-private samenwerking (PPS) wil zij een alternatieve financieringsbron aanboren voor de bouw of renovatie van schoolinfrastructuur.

Om een beter inzicht te krijgen in het thema onderwijsfinanciering heeft de Vlor de medewerking van enkele deskundigen ingeroepen. Zij behandelen in de zes bijdragen van deze probleemverkenning heel verschillende aspecten:

  • Verschillende financieringssystemen en hun effecten.
  • Welke financieringsmechanismen zijn nu in gebruik in het onderwijs in Vlaanderen?
  • Hoe ziet het Nederlandse financieringssysteem er uit?
  • Wat is het rendement van onderwijs voor het individu en voor de samenleving?
  • Is de financiering van onderwijs een taak voor de overheid of niet?
  • Wat zijn de mogelijkheden van publiek-private samenwerking (PPS) voor de versnelde realisatie van schoolinfrastructuur?
  • Onderwijsfinanciering en gelijke onderwijskansen.