Onderwijskansen voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen, een verkenning

Jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen stellen hun directe omgeving, het onderwijs en de samenleving op de proef. Erg vaak verloopt hun schoolcarrière allesbehalve rimpelloos, wat ook negatieve gevolgen heeft in hun latere (beroeps)leven.

De Vlaamse Onderwijsraad onderzoekt in deze probleemverkenning hoe men de onderwijskansen van deze jongeren kan verbeteren, in de eerste plaats in het buitengewoon secundair onderwijs. Met de medewerking van ervaringsdeskundigen en wetenschappers zocht de raad een antwoord op een reeks cruciale vragen.

  • Wat kenmerkt deze leerlingen?
  • Hoe kan een school een beter inzicht krijgen in de problemen van deze jongeren zodat ze betere leervoorwaarden kan scheppen?
  • Welke rol kunnen vrienden en familie spelen?
  • Hoe kan men de onderwijsvoorzieningen beter aanpassen aan de noden van deze leerlingen?
  • Wat komt de conflictpreventie ten goede?
  • Hoe kan men leraren beter ondersteunen?

Op de achtergrond is altijd de zorg aanwezig voor de professionele en emotionele uitdagingen waaraan de leraar het hoofd moet bieden. De Vlor belicht ook de noodzaak om de netwerkvorming tussen scholen onderling en tussen scholen en zorginstanties te versterken.

Het boek bevat een synthesetekst en de bijdragen van de deskundigen aan de probleemverkenning. Zij behandelen het thema vanuit uiteenlopende invalshoeken omdat deze jongeren behoefte hebben aan een geïntegreerde, multidisciplinaire benadering.