Blijven leren: de toekomst!Een strategische verkenning over stimuli voor het leren van volwassenen

Afgelopen decennia is er heel wat geïnvesteerd in het leren van volwassenen. Toch is Vlaanderen nog steeds geen samenleving waarin leren voor alle volwassenen een evidentie is.

Vanuit de overtuiging dat vooruitgang mogelijk en noodzakelijk is, organiseerde de Vlor een strategische verkenning over het stimuleren van het leren van volwassenen. Daarmee wil de Vlor het debat voeden over hoe het leren van volwassenen in de komende tien jaar nog krachtiger dan voorheen kan gestimuleerd worden.

Enkele deskundigen aan het woord

Vlaanderen in internationaal perspectief
Ides Nicaise schetst hoe het in Vlaanderen zit met de participatie van volwassenen aan leren, en hij duidt de gegevens die daarover bekend zijn in internationaal perspectief.

Levenslang leren: van sociaal grondrecht naar burgerplicht?
Maria Bouverne-De Bie brengt een kritische analyse van het veranderende discours over het levenslang leren, waarin steeds meer de nadruk komt te liggen op dat leren als een vorm van burgerplicht.

Netwerken stimuleren het leren van volwassenen
Gunter Gehre benadrukt het belang van netwerken van diverse aard om het leren van volwassenen te stimuleren.

Werkplekleren in perspectief
Eva Kyndt en Filip Dochy gaan na welke (beïnvloedbare) factoren ertoe bijdragen dat de werkplek een effectieve leerplek wordt.

De lerende organisatie herbekeken
Katleen De Stobbeleir en Tina Davidson schetsen de uitdagingen voor het leren in (arbeids)organisaties, nu en in de toekomst.

Individuele verschillen in het leren van volwassenen: inzichten en aanbevelingen vanuit onderzoek
David Gijbels, Vincent Donche, Piet Van den Bossche en Gert Vanthournout beschrijven wat er bekend is over hoe volwassenen leren en hoe die kennis gebruikt kan worden om volwassenen tot meer en beter leren te brengen.

Heeft Vlaanderen nood aan meer?
Luc Sels actualiseert zijn bevindingen over de bestaande incentives voor het leren van volwassenen en reikt een aantal ideeën voor nieuwe incentives aan.

Deskundigere volwasseneneducatoren: aanzetten voor een aanpak
Herman Baert en Christof Vanden Eynde gaan in na welke verdere stappen er gezet kunnen worden om de volwasseneneducatoren verder te professionaliseren.

Hefbomen

Een platformtekst brengt een synthese van de bevindingen van de onderzoekers die betrokken waren bij de verkenning, van ander onderzoek en beleidsdocumenten, en van de eigen inzichten van de denkgroep. De tekst wil aan de leden van de Vlor en diverse stakeholders inspiratie bieden voor het bevorderen van het leren van volwassenen en dat op middellange termijn.