De leraar

op school en in de samenleving

Bouwstenen van het lerarenberoep

Wat maakt het beroep van leraar nu uniek? 

Om een antwoord te krijgen op de fundamentele vraag van het project 'De leraar op school en in de samenleving', organiseerde de Vlor begin februari 2021 vier digitale gesprekstafels. De deelnemers aan de gesprekstafels waren erg divers: uiteraard namen heel wat (toekomstige, huidige, ex-)leraren deel, maar ook leerlingen, begeleiders, pedagogen, filosofen en zelfs een loopbaancoach.

Vervolgens ging het lerarenpanel binnen ons project met de gesprekstafels aan de slag. Ze formuleerde vijf bouwstenen van het lerarenberoep. De bouwstenen zijn dus via een participatief traject tot stand gekomen. Ze vertrekken niet vanuit wetenschappelijke referentiekaders of theorieën. De bouwstenen vormen een verder referentiekader waaraan het lerarenpanel onder meer de ideeën uit het ideeënplatform zal toetsen.

De vijf bouwstenen van het lerarenberoep volgens ons lerarenpanel, gebaseerd op de gesprekstafels:

Deskundigheid

Leraren zijn experten en willen aan zichzelf werken om te blijven groeien. Leraarschap steunt op veelzijdige deskundigheid en betekent de kunst verstaan om in concrete, gevarieerde en vaak onvoorspelbare situaties steeds opnieuw gepaste antwoorden te vinden en beslissingen te nemen.

Een hart voor kinderen en jongeren

Leraarschap komt ten volle tot zijn recht waar leraren een goed contact opbouwen met hun leerlingen en blijven geloven in de mogelijkheden van jonge mensen. Leraren willen kinderen en jongeren boven zichzelf laten uitstijgen en hen helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarin maken leraren het verschil.

Engagement

Leraarschap komt ten volle tot zijn recht waar en wanneer leraren hun passie en betrokkenheid op de wereld delen met een nieuwe generatie. Ook daarin maken leraren het verschil.

Autonomie

Leraarschap komt ten volle tot zijn recht waar leraren eigenaarschap opnemen, vrijheid krijgen en samen met hun collega’s verantwoordelijkheid durven delen.

Verbinding

De leraar wil leerlingen, leraren, ouders en samenleving verbinden om samen school te maken. Leraarschap komt ten volle tot zijn recht waar  leraren, samen met het schoolteam en andere betrokken partners, gedeelde uitdagingen opsporen en aanpakken.