De leraar

op school en in de samenleving

Gesprekken met schoolteams

Als onderdeel van het project ging de Vlor in de tweede helft van het schooljaar 2021-2022 op bezoek bij drie scholen voor een gesprekstafel over ‘de leraar’. Hiermee wilde de projectgroep de blik van een schoolteam meekrijgen in het dossier over de leraar. Het zijn getuigenissen van gesprekken in scholen over beleidsvoorstellen met de focus op haalbaarheid. De verslagen geven ook weer wat deze vraagstelling met een schoolteam doet.

De drie schoolbezoeken verliepen telkens op dezelfde manier: 

  1. Een verwelkoming en kennismaking
  2. Een korte toelichting over de Vlor en het project De leraar
  3. Een korte toelichting bij de bouwstenen van het lerarenberoep
  4. Start gesprekstafel

We legden het schoolteam telkens vijf stellingen voor, waaruit ze twee stellingen konden kiezen om in de diepte over te discussiëren. De hoofdvraag was daarbij: welk voorstel is nu het meest wenselijk/noodzakelijk/het meest dringende?

De vijf stellingen waren: 

  • Voorstel 1: Minder papierwerk is de sleutel tot een aantrekkelijker lerarenberoep. Er is veel papierwerk in onderwijs dat je als planlast kan beschouwen. Minder planlast, meer focus op de kerntaak.
  • Voorstel 2: Er is nood aan een grotere samenwerking en meer begrip tussen school en ouders. Verbinding en samenwerking tussen de school en de ouders zorgt voor wederzijds vertrouwen, voor begrip voor elkaars perspectieven en belangen. Zo krijgen leraren meer zicht op de bezorgdheden van ouders en zo vergroot het vertrouwen van de ouders in de school.
  • Voorstel 3: Er is nood aan diepgaande en langere professionaliseringsinitiatieven voor leraren. Vaak zijn nascholingen te algemeen en te kort om in de diepte te kunnen werken. Daarom zijn diepgaande en lange (meerdaagse) navormingstrajecten die een langere periode bestrijken een goed idee.
  • Voorstel 4: In scholen is nood aan een cultuur van delen en openstaan voor ontwikkeling. Dat betekent ook dat er een mogelijkheid moet kunnen zijn om kwetsbaarheid te tonen. Er is met andere woorden nood aan een veilig leef- en leerklimaat voor de leraar.
  • Voorstel 5: Ontwikkel binnen het personeelsbeleid van de school loopbaanpaden waarin leraren zich verder kunnen ontwikkelen. Mogelijke ‘paden’ zijn: beleidsvoering/leiderschap (graad- of vakcoördinatorschap, beleidsondersteuning); expert-leraar (didactisch); specialisatie (zorg,coaching van collega’s als mentor, …) Een loopbaanpad zorgt voor meer verdieping en verbreding van de deskundigheid en doorbreekt de vlakke loopbaan.