De leraar

op school en in de samenleving

Over het project

De leraar op school en in de samenleving

Het project 'De leraar op school en in de samenleving' is een meerjarig, vernieuwend project dat loopt in de Vlor vanaf het najaar 2019 tot het voorjaar van 2022. De centrale vraag van het project is:

Hoe kunnen we meer mensen motiveren om een sterke leraar te worden – én te blijven – binnen een maatschappij die de leraar ook naar waarde schat?

We willen vier kernvragen beantwoorden:

  • Wat maakt het beroep van de leraar uniek?
  • Hoe kunnen we de aantrekkelijkheid van de leer- en werkplek versterken?
  • Hoe kunnen we de professionaliteit van leraren (blijven) versterken?
  • Hoe kunnen we het imago en de maatschappelijke waardering voor het lerarenberoep versterken?

Waarom dit project?

Zonder sterke leraren, geen sterk onderwijs. In een sterk evoluerende maatschappij (lerarentekort, digitalisering, diversiteit, …) staat zowel het lerarenberoep als de kwaliteit van onderwijs steeds meer onder druk. Het project is gestart vanuit de bezorgdheid om het groeiende lerarentekort en kwaliteitsvol onderwijs. Het project sluit daarmee aan bij het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 dat het lerarentekort, kwaliteitsvol onderwijs en ondersteuningsbeleid als pijlers naar voren schuift.

In het project verkent de Vlor bovendien verschillende participatiemethodes om de klassieke Vlor-consultatiemethode aan te vullen. Dat moet zorgen voor een dynamiek met de representatieve organisaties binnen de Vlor en voor een verbreding van het draagvlak. De raad wil de output van het project ook gebruiken om zijn impact te versterken en sterker proactief te werken. 

Hoe verloopt het project? 

Voorbereidende fase

Het project werd voorbereid in het werkjaar 2019-2020. Een projectgroep onder voorzitterschap van Marianne Coopman (COV) en Veerle Hendrickx (Karel de Grote Hogeschool) maakte werk van het positioneren van het project in de Vlor en legde de contouren en de inhoudelijke pijlers ervan vast.

Om het project vorm te geven en ervoor te zorgen dat we de juiste vragen en thema’s meenemen, nodigden we 4 maart 2020 11 leraren uit het basis- en secundair onderwijs uit op een lerarentafel.

Het project 

Het project verloopt in een aantal etappes. De drijvende kracht is het lerarenpanel. Dat waakt erover dat het project dicht bij de leraar en de leefwereld van de leraar staat. Het reikt constructieve ideeën aan over het leraarschap, maar ook over de werking van het project. Het denkt na en reflecteert kritisch over de resultaten van de participatieve trajecten.

De kernvraag rond de uniciteit van het leraarschap beantwoorden we in werkjaar 2020-2021 aan de hand van gesprekstafels. De andere kernvragen pakken we aan via een online bevraging en gesprekstafels met schoolteams.