Project: ‘De leraar op school en in de samenleving’

Zonder sterke leraren, geen sterk onderwijs. Via een vernieuwend en meerjarig project werkt de Vlor aan het thema ‘De leraar op school en in de samenleving’, uit bezorgdheid om het groeiende lerarentekort en kwaliteitsvol onderwijs. De centrale vraag: Hoe kunnen we meer mensen motiveren om een sterke leraar te worden – én te blijven – binnen een maatschappij die de leraar ook naar waarde schat?

In een sterk evoluerende maatschappij (lerarentekort, digitalisering, diversiteit, …) staat de  kwaliteit van onderwijs steeds meer onder druk. Het project sluit daarmee aan bij het regeerakkoord dat het lerarentekort, kwaliteitsvol onderwijs en ondersteuningsbeleid als pijlers naar voren schuift. In dit project verkent de Vlor bovendien verschillende participatiemethodes om de klassieke Vlor-consultatiemethode aan te vullen. Dat moet zorgen voor een dynamiek met de representatieve organisaties binnen de Vlor en voor een verbreding van het draagvlak. De raad wil de output van het project ook gebruiken om zijn impact te versterken en sterker proactief te werken. 

Het project is gestart in het najaar van 2020 en loopt twee jaar. In die twee jaar willen we vier kernvragen via een participatief traject beantwoorden:

  1. Wat maakt het beroep van de leraar uniek?
  2. Hoe kunnen we de aantrekkelijkheid van de leer- en werkplek versterken?
  3. Hoe kunnen we de professionaliteit van leraren (blijven) versterken?
  4. Hoe kunnen we het imago en de maatschappelijke waardering voor het  lerarenberoep versterken?

Voorbereidende fase

In het werkjaar 2019-2020 ging de voorbereidende fase van het project van start. Een projectgroep onder voorzitterschap van Marianne Coopman (COV) en Veerle Hendrickx (Karel de Grote Hogeschool) maakte werk van het positioneren van het project in de Vlor, het concretiseren van de contouren en het vastkrijgen van de inhoudelijke pijlers.

Om het project vorm te geven en ervoor te zorgen dat we de juiste vragen en thema’s meenemen, nodigden we 11 leraren uit het basis- en secundair onderwijs uit op 4 maart 2020. Lees hier meer over deze lerarentafel.

Aanpak

Het project verloopt in een aantal etappes. De drijvende kracht is het lerarenpanel. Het panel waakt erover dat het project dicht bij de leraar en de leefwereld van de leraar staat. Het reikt constructieve ideeën aan over het leraarschap, maar ook over de werking van het project. Het denkt na en reflecteert kritisch over de resultaten van de participatieve trajecten.

De kernvraag rond de uniciteit van het leraarschap beantwoorden we in werkjaar 2020-2021 aan de hand van focusgroepen. De andere kernvragen pakken we aan via een online bevraging  en gerichte gesprekken met stakeholders. In werkjaar 2021-2022 diepen we drie thema’s uit in expertenworkshops. We rapporteren tussentijds en sluiten af met een finaal rapport.