Samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt

Binnen de Vlor overleggen onderwijspartners en de interprofessionele sociale partners over een goede samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De focus ligt daarbij vooral op de afstemming van inhouden en het meer aantrekkelijk maken van het arbeidsmarktgericht onderwijs, zowel voor de lerenden als voor de bedrijven. Het overleg over de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt heeft in het verleden tot heel wat ‘technisch’ werk geleid: de opmaak van beroeps- en opleidingsprofielen, de advisering van het opleidingsaanbod (nieuwe opleidingen en opleidingsinhouden in verschillende onderwijsniveaus, screening van het aanbod). Daarnaast vond de Vlor ook het afsluiten van onderwijsconvenanten een krachtig instrument om afspraken te maken over nascholing van leerkrachten, leerlingenstages en een kwaliteitsvolle begeleiding, financiering van uitrusting van scholen, ... Tot op vandaag ondersteunt de Vlor de begeleidingscommissie van het onderwijsconvenant met de horecasector. De huidige sectorconvenants worden door de Vlor mee voorbereid en opgevolgd voor het luik onderwijs-arbeidsmarkt.  

De beheersovereenkomsten 2015-2020 van de Regionale Technologische Centra (RTC) met de Vlaamse Regering, geven de Vlor de opdracht om opportuniteiten voor de jaaractieplannen aan de RTC’s mee te geven. Niet alleen de onderwijspartners zijn hierbij betrokken, ook de publieke opleidingsverstrekkers en de sectoren waarvoor de RTC’s acties ontplooien. De Vlor bekrachtigde de opportuniteiten voor de jaaractieplannen 2018-’19.

De Vlor coördineert en ondersteunt de InnoVET-werking in het technisch en beroepssecundair onderwijs. Met InnoVET wordt ingezet op de verdere professionalisering van leraren die lesgeven in arbeidsmarktgerichte opleidingen. Lees meer