De opheffing Syntra VlaanderenAdvies over het voorontwerp van decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Agentschap 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam 'Hermesfonds'

Het Vlaams Regeerakkoord voorziet dat vanaf 1 januari 2021 het Agentschap voor Ondernemersvorming, SYNTRA Vlaanderen, wordt opgeheven. Zijn taken zullen worden verdeeld tussen de departementen Werk en Sociale Economie en Onderwijs en Vorming, de VDAB en het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

De Vlor vreest dat die taakverdeling over verschillende organisaties zal leiden tot versnippering. Zo voorziet het voorontwerp van decreet niet dat een van de drie organisaties een kansengroepenbeleid zal moeten voeren, wat wel tot de taak van SYNTRA Vlaanderen behoort.

De raad is ook bezorgd over de inkanteling van taken bij de VDAB. De trajectbegeleiding die nu door SYNTRA gebeurt, moet jongeren binnen een beperkte termijn toeleiden naar een onderwijskwalificerend traject. De focus van VDAB is echter een duurzame inschakeling in de arbeidsmarkt en de bemiddeling duurt heel wat langer. Wanneer de VDAB als trajectbegeleider fungeert, is hij zowel aanbieder als bemiddelaar. De Vlor vreest voor een visie en werking vanuit het oogpunt van de arbeidsmarkt zonder rekening te houden met de noden van Onderwijs en de belangen van lerenden.

Het Vlaams Partnerschap duaal leren wordt ingekanteld in de departementen Werk en Sociale Economie én Onderwijs en Vorming. De Vlor stelt vast dat de Vlaamse overheid daardoor een dubbele rol krijgt van zowel adviesvrager als adviesgever.

Het departement Werk en Sociale Economie zal een expertisecentrum Innoverende Leerwegen oprichten. De Vlor vraagt om de onderwijspartners maximaal te betrekken bij het opstellen van de onderzoeksagenda van dat centrum, te zorgen voor complementariteit met ander onderzoek en om zorgvuldig en kritisch om te gaan met de organisatorische en inhoudelijke impact op scholen.   

Vier adviezen voor de verdere uitwerking van de opheffing van Syntra Vlaanderen

Lees meer
Download hier het volledige advies (PDF, 202.17KB)