Toekomstvisie voor de Regionale Technologische Centra (RTC)Advies over de visienota ‘Regionaal Technologisch Centrum. Streven naar optimalisering via structurele samenwerking met alle partners’

In samenspraak met de Regionale Technologische Centra (RTC) startte minister van Onderwijs Ben Weyts een traject op dat moet leiden tot een verdere optimalisering van hun werking. Het is de ambitie die vernieuwde RTC-werking ten laatste op 1 september 2022 in werking te laten treden. De visienota ’Regionaal Technologisch Centrum - Streven naar optimalisatie via structurele samenwerking met alle partners’ geeft daarvoor de contouren aan.

De Vlor stelt vast dat de visienota een erg breed takenpakket voor de RTC voorziet. Te veel verbreding en te weinig focus zal onvermijdelijk leiden tot een minder kwaliteitsvolle realisatie van de opdrachten. Wij vrezen dan ook dat het gebrek aan focus en complementariteit de goede en gewaardeerde werking van de centra in het gedrang zal brengen.

Duidelijke rol

De Vlor pleit voor het behoud van de rol van facilitator en bruggenbouwer, specifiek gericht op het ondersteunen van arbeidsmarktgericht onderwijs. De RTC moeten innovatie in de klas binnenbrengen, de toegang tot infrastructuur faciliteren en inzetten op nauwe samenwerking met onderwijsverstrekkers en arbeidsmarktpartners.

Complementair met andere spelers

De visienota bepaalt dat de RTC moeten inzetten op professionalisering en digitale competentieversterking van leraren. Dat leidt tot interferentie met de taak van de pedagogische begeleidingsdiensten. Daarnaast stelt de visienota ook voor dat de RTC een rol opnemen op het vlak van duaal leren en STEM. Rond die thema’s hebben echter al heel wat bestaande actoren rollen. We vragen dan ook om de complementariteit met andere actoren en initiatieven goed te bewaken zodat de RTC zich maximaal kunnen concentreren op reële noden: de ondersteuning van arbeidsmarktgericht onderwijs op vlak van innovatie en infrastructuur.

Rol van de Vlor

De Vlor heeft in de huidige beheersovereenkomst de opdracht om jaarlijks een klankbordgroep te organiseren die opportuniteiten voor de jaaractieplannen van de RTC adviseert. We vragen om die rol in de vernieuwde RTC-werking te verankeren in eenzelfde jaarlijkse overleg- en adviesopdracht.

Download hier het volledige advies (PDF, 293.19KB)